12.1 C
תל אביב
2 במרץ 2024
ליכודניק
ליכוד ירוק

"ממשלה ירוקה" ייעול התפעול של משרדי הממשלה

הצעה להחלטה
מחליטים,
לצורך ייעול עבודת הממשלה בהיבטיה הסביבתיים, והפחתת ההשפעות החיצוניות השליליות הנובעות מפעילותם של משרדי הממשלה, יבוצעו הפעולות המפורטות להלן:
1) שיפור מדדי הביצוע הסביבתיים של המשרדים:
א) הפחתה בצריכת משאבים – משרדי הממשלה יחויבו בהפחתת רמת הצריכה הכוללת שלהם בתחומי המים, החשמל והנייר החל מחודש יוני שנת 2010, בשיעור שנתי לפי המפתח המפורט להלן:
המוצר בו נדרשת הפחתת הצריכה שיעור ההפחתה הנדרש
צריכה נמוכה
(לפחות 10%
מתחת לממוצע) צריכה ממוצעת
(עד 10% מעל או מתחת לממוצע) צריכה גבוהה (לפחות 10% יותר מהממוצע)
נייר ( סה"כ צריכה ) 10% 13% 16%
חשמל (צריכה ממוצעת למ"ר)* 2% 2% 2%
מים ( סה"כ צריכה ) 3% 5% 7%
פחיות ( סה"כ צריכה ) 5% 8% 11%
בקבוקים (סה"כ צריכה ) 5% 8% 11%

* שעורי החיסכון הנדרשים בצריכת החשמל – בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4095 מיום 18.09.2008

המוצר בו נדרש שילוב תחליף סביבתי היעד הנדרש
נייר ממוחזר (שיעור השימוש בנייר ממוחזר מתוך כלל צריכת הנייר במשרד) 25%
כוסות חד"פ עשויות מחומרים מתכלים (שיעור השימוש מתוך כלל צריכת הכוסות החד פעמיות במשרד) 25%
כלי רכב מעוטי זיהום
1. במכרזי מנהל הרכש לרכישת כלי רכב ממשלתיים תקבע דרגת זיהום מקסימאלית לכל קבוצה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה
2. במכרזי מנהל הרכש יינתן ניקוד נוסף לכלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה
3. בהדרכות של מנהל הרכב יכללו תכנים לנהיגה חסכנית בדלק

ביצועי המשרדים בשנים 2008-2009 ישמשו לקביעת נתוני הבסיס שהמשרד נדרש לחסוך ביחס אליהם, וכן ישמשו לקביעת רמת הצריכה היחסית של המשרד לעומת הממוצע של כלל משרדי הממשלה. ביצועי המשרד יימדדו באופן כולל, ללא התייחסות פרטנית לכל דיור שמשמש את המשרד.
בסוף כל שנה אזרחית, החל מתום שנת 2011, יבחן המשרד להגנת הסביבה את הצורך בעדכון היעדים ושיעורי ההפחתה, ויעדכנם במידת הצורך. עדכון זה יתבצע על ידי הודעה שתופץ למשרדי הממשלה מאת המשרד להגנת הסביבה.

ב) יישום פעולות לשם השגת ההתייעלות – לצורך הפחתת רמת הצריכה כאמור, נדרשים משרדי הממשלה לבצע פעולות התייעלות על בסיס רשימת הצעדים המפורטת בנספח 1 להחלטה זו.

2) ניהול המהלך:
א) שימוש בתקציב הנחסך – מלוא ההוצאה התקציבית הנחסכת כתוצאה מההתייעלות הנדרשת במסגרת החלטה זו תישאר בידי המשרדים.
ב) מינוי צוות משרדי ירוק – כל משרד ממשלתי יקים צוות עבודה בראשות הסמנכ"ל למינהל, שיכלול גם את נציג המשרד בועדת המנכ"לים לפיתוח בר קיימא. צוות העבודה יהיה אחראי ליישום החלטה זו בכל משרד ממשרדי הממשלה.
ג) ריכוז תהליך היישום של החלטה זו – המשרד להגנת הסביבה ילווה את ביצוע ההחלטה במשרדי הממשלה השונים, ובתוך כך יספק הדרכות וסיוע מקצועי למשרדים בקידום נושא יירוק המשרד, וכן ליווי בשלב הכנת הדו"חות.
ד) הפעלת חברות ייעוץ למתן ליווי מקצועי קרוב למשרדי הממשלה – יצירת מאגר של 3 חברות ייעוץ שילוו מקצועית באופן פרטני את משרדי הממשלה השונים בתהליך יירוק המשרד.

3) דיווח ובקרה:
א) העברת דיווח שנתי למשרד להגנת הסביבה – משרדי הממשלה, באמצעות סמנכ"ל למנהל של כל אחד מאותם משרדים, ידווחו מדי שנה, ולא יאוחר מיום 30 ביוני בכל שנה אזרחית, על האמצעים שננקטו על ידם לשם יישום החלטה זו ( הדיווח יתייחס לתקופה שבין החודשים ינואר עד יוני). דיווח כאמור יועבר לידי מרכז צוות המנכ"לים לפיתוח בר קיימא במשרד להגנ"ס.
ב) העברת דו"ח ביקורת שנתי למשרד להגנת הסביבה – מבקר הפנים בכל משרד ממשרדי הממשלה יהא אחראי לעריכת ביקורת בנוגע ליישום החלטת ממשלה זו, לרבות – אמצעים שננקטו, נתוני צריכה של משאבים המוזכרים בסעיף 1(א) להחלטה זו (ראה נספח 2), שיעורי הפחתה שהושגו ועוד. נושא ביקורת זה יכנס אל תוכנית העבודה השנתית כאמור בסעיף 7 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992. מבקרי הפנים של המשרדים המפורטים להלן יעבירו את דוחות הביקורת אל מנכ"לי המשרדים, ומנכ"ל כל משרד יעביר את הדו"ח למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה עד לסוף חודש פברואר בכל שנה אזרחית.
ג) דיווח שנתי לממשלה – השר להגנת הסביבה יגיש לממשלה דו"ח המפרט את אופן יישום החלטה זו ואת עמידת משרדי הממשלה ביעדים הקבועים בהחלטה זו. דו"ח כאמור יוגש לממשלה עד לסוף חודש מאי בכל שנה אזרחית החל משנת 2011, וכן יפורסם לציבור.

4) השר להגנת הסביבה יפנה אל יו"ר הכנסת ומבקר המדינה על מנת לאמץ אמצעים לירוק ארגונם.

דברי הסבר
רקע כללי
מאז פורסם דו"ח ברונטלנד ב- 1987, ובהמשך לאימוץ אג'נדה 21 בועידת ריו ב- 1992, גוברת המודעות בעולם לצורך להרחיב את תחומי ההתייחסות הסביבתית ואת מגוון הדרכים שבאמצעותם ניתן להתמודד עם המגוון ההולך וגדל של בעיות סביבתיות. בהתאם לכך, החל מראשית שנות ה- 90 מקיימות מדינות רבות ברחבי העולם תהליך הקרוי Greening the Government. הרציונל בבסיס ה"ממשלה הירוקה" מצוי בכמה סיבות עיקריות:
 ייעול תפעולי של פעולות הממשלה – הטמעת מהלכים סביבתיים בעלי הצדקה כלכלית יוצרת גם חיסכון בכספי ציבור לטווח הארוך.
 יצירת שוק – צריכה ממשלתית של מוצרים "ירוקים" תביא ליצירת שוק בתחום הסביבתי, ותאפשר בכך הגדלת תפוקות הייצור של מוצרים אלה ובהתאמה גם הורדת מחירים. כמו כן צפויה הצריכה הממשלתית בתחום לעודד יצרנים לפתח מוצרים נוספים שיהיו רלוונטיים לרכש הממשלתי. יוער כי מלבד התרומה להיבט הסביבתי, יש לממשלה גם תועלת כלכלית מהמהלך – פיתוח השווקים ייצור מקומות עבודה וצמיחה כלכלית במגזרים המספקים את סוגי המוצרים ה"ירוקים" שהממשלה צורכת.
 יישום בפועל של גישת פיתוח בר קיימא – הדגמת דרך ההתמודדות הנאותה עם האתגר הסביבתי בתחומי פעילות שונים, יוצרת איתות ומוכיחה את ההיתכנות לשאר המגזרים במשק.
 שיפור תדמית הממשלה בעיני העובדים והאזרחים.
 שימור משאבי טבע ואנרגיה, ומניעת זיהום ופגיעות סביבתיות אחרות (אוויר, מים, וכו') – יישום מדיניות ממשלתית סביבתית תורם למאמץ הכולל להפחתת הפגיעה הסביבתית בדורנו.
 הגברת היכולת (והלגיטימציה) לקידום רגולציה סביבתית – יישום מדיניות סביבתית ממשלתית והוכחת ההיתכנות לכך (בצד המשמעויות התקציביות והאחרות שיש לכך), יוצרת עבור הממשלה את הידע הנדרש (ולא פחות חשוב מכך – את הלגיטימציה) לקביעת רגולציה סביבתית מחמירה יותר.
התועלות שמפיקה הממשלה מכך מגוונות ומתבטאות במספר רב של מישורים:
 תועלות סביבתיות –
o שיפור איכות הסביבה מביא להקטנת המטלות שעל הממשלה לשאת בהם כגורם העליון המופקד על שמירת הסביבה.
o הקטנת הצריכה של משאבים טבעיים מביאה למיצוי איטי יותר שלהם ולהפחתת התלות ביבוא שלהם מארצות המקור.
 תועלות תפעוליות –
o הפחתת עלויות התפעול באמצעות שימוש יעיל יותר בחומרי גלם, במים ובאנרגיה והקטנת עלויות פינוי וטיפול בפסולת.
 תועלות בריאותיות –
o הפחתת הסיכון לעובדים בעקבות מעבר לשימוש בחומרים מסוכנים פחות.
o הפחתת החשיפה למזהמים מפחיתה את הנטל שעל הממשלה כגורם העליון המופקד על בריאות הציבור.
 תועלות ביורוקרטיות – צמצום עלויות הנובעות מהתשומות העודפות המוקדשות לתהליכי אישור, בקרה וניהול תהליכים בעייתיים / גבוליים מבחינה סביבתית.
 תועלות פוליטיות וחינוכיות – שיפור תדמית הממשלה כגוף בעל מודעות סביבתית וראיה לטווח ארוך, מתן דוגמא לאזרחים ותושבים, תאגידים ומכלול החברה האזרחית.
ככלל, העיקרון המנחה הינו שהממשלה כגוף המהווה את הסמכות הרגולטורית בתחום איכות הסביבה, תהיה במקביל גם גוף שיהווה דוגמא לציבור בתחום זה, באמצעות קידום שיקולי קיימות לראש סדר העדיפויות, ושילובם במסגרת הפעולות שהיא מבצעת, בראש ובראשונה בישום פעולות שיתבצעו במבני הממשלה.
נתונים תומכי החלטה ומידע מחקרי – ראה נספח 3 להחלטה
השפעות אפשריות להחלטה (כלכלה, חברה, סביבה וממשל) – בהצעת ההחלטה גלומה השפעה חיובית על היבטים סביבתיים כדוגמת צמצום השימוש בחומרי גלם שיפור רמת המיחזור ועוד. בהיבט הכלכלי ,הצעת ההחלטה טומנת בחובה הפחתה וחסכון במשאבים של משרדי הממשלה וכפועל יוצא מכך חסכון למשאבים במשק. כמו כן ההחלטה תורמת ליצירת שוק לחומרי גלם בעלי יעילות אנרגטית גבוהה, באופן שמוזיל את מחירם ומנגיש את השימוש בהם לאזרחי המדינה. בהיבט התקציבי מושגת הפחתה בהוצאה המשרדית הקשיחה ובכך מתאפשרת גמישות בהוצאה התקציבית לטובת שיפור המודעות הסביבתית של העובדים וצרכי המשרד. בהיבט החברתי-ממשלתי צפויה תועלת עקב שיפור התדמית של הממשלה ומיתוגה כ"ממשלה ירוקה", בעלת מודעות סביבתית המובילה מהלך המהווה דוגמא לכלל המשק, כמו כן ההחלטה מחזקת את הלגיטימיות הציבורית להפעלת רגולציה הדוקה יותר, רגולציה ירוקה, סביבתית בישראל.
עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם – הצעת ההחלטה הינה חלק מפעילות צוות המנכ"לים לפיתוח בר קיימא, הפועלת מכח החלטת ממשלה מס' 246 מיום 14 במאי 2003. בהתאם להחלטת הממשלה האמורה, הוצגה הצעת החלטה זו בפני צוות המנכ"לים והתקבלה התייחסות לגביה מאת מרבית משרדי הממשלה. עמדת שני המשרדים המרכזיים להצעת החלטה זו – משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר – היא לתמוך בהצעת ההחלטה.
חלופות להצעת ההחלטה – אין.
הזיקה שבין ההצעה לבין יעדי הממשלה –
החלטה זו תואמת את קווי היסוד של הממשלה לפיהם הממשלה תפעל להגנה על איכות הסביבה בישראל, לשיפור איכות החיים של תושבי המדינה ולהשתתפות ישראל בתרומה למאמץ הגלובלי בנושאי אקלים וסביבה.
מלבד זאת, מהווה החלטה זו המשך למדיניות קיימת של הממשלה שבאה לידי ביטוי כבר בהחלטת ממשלה מס' 246 מתאריך 14/5/03 "תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראל". במסגרת החלטה זו נקבע כי הממשלה תפעל לביצוע מרכיביה השונים של תכנית היישום לפיתוח אסטרטגיה ברת קיימא בישראל, ותפעל לביצוע מרכיביה השונים בישראל, ככל שהם תואמים את תנאי הארץ והיכולת הכלכלית למימון הפעולות הנובעות מהתוכנית. ברוח "תוכנית היישום" יכין כל משרד ממשלתי תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא שתכלול, בין היתר, תוכנית פעולה משרדית, דרכי יישום, מקורות מימון מתקציב המשרד, יעדים בני מדידה ותאריכי יעד להשגתם.
החלטת ממשלה זו מהווה נדבך נוסף ביישום היבטי פיתוח בר קיימא, במקרה זה בפעילות הפנים ממשלתית.
החלטות קודמות של הממשלה בנושא
במהלך השנים האחרונות התקבלו ארבע החלטות המכסות היבטים שונים בנושא ממשלה ירוקה. שלוש מההחלטות (החלטות מספר 5078, 479, 1190) התקבלו בשנים 1999-2001, ועסקו בנושא ניהול פסולת ועידוד מחזור. ההחלטה הרביעית (החלטה מס' 4095), משנת 2008, עוסקת בנושא התייעלות אנרגטית במשרדי הממשלה.
ככלל, ניתן לומר שההחלטות העוסקות בנושא ניהול פסולת כבר אינן מיושמות, בעוד שההחלטה בעניין התייעלות אנרגטית עודנה בשלב של היערכות לביצוע.
ניתן להצביע על מספר סיבות שהובילו להידרדרות ביישום ההחלטות בנושא פסולת:
1. נושאים אלו אינם בראש סדר העדיפויות של המשרדים. ההטמעה בדרך כלל איננה במוקד הפעילות של המשרדים, ולכן יש צורך בליווי ובקרה חיצוניים שוטפים אחר הנעשה במשרדים. בהתאם לכך, עם הפסקת ההתקשרות עם החברה החיצונית שריכזה את המעקב אחר הפעילות במשרדי הממשלה, החלה ההידרדרות ביישום ההחלטה, עד למצבה הנוכחי.
2. מחסור ביזמות של פעילות הדרכה, חינוך, העשרה, תחרויות וכיו"ב כדי לעודד את הפעולות, וליצור הנעה פנימית בקרב המשרדים לטיפול בנושא.
3. חוסר בכלים מקצועיים משלימים לליווי ההחלטה מול משרדי הממשלה. הורגש החוסר בתשתית מקצועית לליווי ההחלטה, בהיבטי ניהול רכש, מכרזים, חוזים, ויכולת ניתוח כלכלי. בעיקר הורגש חסרונו של מינהל הרכש הממשלתי בחשב הכללי.
עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה
אין מניעה משפטית לאשר את ההחלטה. ראה חוות-דעת מצורפת.

היבטים ביצועיים
מטרות ויעדים מטרת ההחלטה נקיטת צעדי התייעלות סביבתיים לייעול תפעול משרדי הממשלה
יעד ההחלטה חסכון במשאבים משרדים וכפועל יוצא מכך חסכון למשאבים במשק.

תקציב עלות תקציב כוללת 2010 2011
500,000 ₪ 1,000,000 ₪

סיווג ההחלטה תחום פעולה מרכזי חברה וכלכלה / תשתיות וסביבה
סיווג ראשי החלטה ביצועית
סיווג משנה החלטה להנעת תהליך / אופן עבודת הממשלה

שלבי התארגנות:
שלב א' – הנעת התהליך:
פעולות נדרשות מועד השלמה גורם ביצוע אחראי
הקמת צוות משרדי ירוק ינואר 2010 סמנכ"ל למינהל בכל משרד
מיפוי הנתונים מרץ 2010 צוות משרדי ירוק
הגדרת יעדים אפריל 2010 המשרד להגנ"ס / חב' ייעוץ מלווה
יצירת מאגר חב' ייעוץ לליווי מהלך ורקת המשרדים יוני 2010 המשרד להגנ"ס

הסבר:

1. הקמת צוות משרדי ירוק
הסבר: בכל משרד ממשלתי יופקד הסמנכ"ל למינהל לעמוד בראש הצוות המשרדי ליישום נושא יירוק (מה זה? – הפיכת המשרד לירוק יותר או משהו דומה המשרד. הצוות יהיה אחראי על קביעת סדר היום המשרדי בנושא, ליווי ובקרה של תהליך ביצוע הפעולות הנדרשות, ואיסוף נתוני בסיס לצורך מעקב אחר השיפור במדדי הביצוע. הצוות ידווח למנכ"ל המשרד באופן שוטף אודות הפעילות המבוצעת.
מהות: הצוות הירוק יוביל את המהלך ליירוק המשרד והתייעלותו. בנוסף, הצוות יהיה הגוף המרכז והמתאם מול צוות המנכ"לים לפיתוח בר קיימא, ובמסגרת זו יעביר למועצה דיווח שנתי אודות מדדי הביצוע הסביבתיים שהתקבלו במשרד, וסיכום של הפעולות שבוצעו במשרד במהלך תקופה זו, כמפורט בשלב ב' להלן.
תאריך יעד: הקמת הצוות המשרדי תושלם בכל המשרדים עד לתאריך 31/01/10.

2. מיפוי הנתונים
הסבר: בכל משרד יבוצע מיפוי של הכמויות הנצרכות וההוצאות הכספיות ביחס למוצרים והשירותים בהם עוסקת ההחלטה, ובתוך כך: צריכת החשמל (בקוט"ש), צריכת המים (במ"ק), צריכת נייר (במס' חבילות שהוזמנו * מספר הדפים בכל חבילה), דלק, חניות, כוסות, בקבוקים, נייר ממוחזר, ורכבים מפחיתי זיהום. מדידת הכמויות כאמור תבוצע בכל דיור המשמש את המשרד הממשלתי. בסופו של דבר יציג המשרד את נתוני הצריכה המצטברים בכל הדיורים המשמשים אותו. נספח 2 מציג את הפורמט שבו נדרש למלא את נתוני הצריכה כאמור.
מהות: הנתונים יאספו מדי שנה, וידווחו לצוות המנכ"לים לפיתוח בר-קיימא, ברמת המשרד כולו. הנתונים הראשוניים שיאספו עבור הצריכה בשנים 2009 – 2008 ישמשו להגדרת רמת ההתייעלות הנדרשת מהמשרד, וכבסיס להשוואה עתידית. הנתונים שייאספו בשנים העוקבות ישמשו להשוואה רב שנתית של השינויים ברמת הצריכה וההוצאות שייווצרו בעקבות יישום הפעולות ליירוק המשרד.
תאריך יעד: איסוף הנתונים לשנת 2009 ודיווח עליהם יושלם עד לתאריך 31/03/2010.

3. הגדרת יעדי התייעלות משרדיים לשנת 2011- 2010
הסבר: על בסיס נתוני הצריכה לשנים 2008-2009 שמופו במשרדים, יוגדרו יעדי ההתייעלות לשנים 2010 – 2011. יעדי ההתייעלות יוגדרו באופן דיפרנציאלי לכל משרד, ע"פ רמת ההתייעלות הנדרשת ממנו, ורמת הצריכה בשנים 2009 – 2008.
תאריך יעד: הגדרת היעדים המשרדיים להתייעלות תבוצע עד לתאריך 30/04/10.

4. יצירת מאגר חברות ייעוץ לליווי תהליך יירוק המשרדים
הסבר: המשרד להגנ"ס יקיים הליך מכרזי לבחירת מס' חברות ייעוץ המתמחות בניהול תהליכי התייעלות סביבתית בארגונים, לצורך תמיכה בפעילות יירוק המשרד במשרדי הממשלה השונים. מהות: המשרד הממשלתי יהיה רשאי להיעזר בחברת הייעוץ באפיון, ויישום הצעדים הרלוונטיים עבורו על מנת להשיג התייעלות סביבתית מקסימאלית.
תאריך יעד: יצירת מאגר חברות הייעוץ עד לתאריך 30/06/10.

שלב ב' – יישום תהליך ההתייעלות הסביבתית בשנה הראשונה ליישום ההחלטה
פעולות נדרשות מועד השלמה גורם ביצוע אחראי
בחירת חב' ייעוץ ליירוק המשרד פברואר 2010 המשרד להגנ"ס / משרדי הממשלה
יישום צעדי התייעלות כל שנת 2010 צוות משרדי ירוק
איסוף נתוני שנת 2010 ודיווח יוני 2010 צוות משרדי ירוק
פברואר 2011 מבקר פנים של המשרד
העברת דיווח כולל לממשלה מאי 2011 המשרד להגנ"ס

הסבר:
1. בחירת חברת ייעוץ מלוות ליירוק המשרדים – לצורך אפיון ויישום תהליכי יירוק המשרד, רשאים יהיו משרדי הממשלה להיעזר בחב' ייעוץ המתמחות בכך, מתוך מאגר חברות שיעמוד לרשותם. חברות הייעוץ תהוונה מוקד ידע מקצועי אשר יסייע למשרדים, ככל שהם זקוקים לכך, בהגדרה ויישום של הצעדים הרלוונטיים לכל משרד על מנת להשיג את החסכון המרבי.
תאריך יעד: השלמת התקשרויות של חב' ייעוץ עד ליום 30.6.10.
2. יישום צעדי ההתייעלות – כל משרד ממשלתי יבצע צעדים להתייעלות סביבתית, מתוך אלה הנכללים במסמך המלווה ו/או צעדים אחרים עליהם יחליט הצוות המשרדי. הפעילות בנושא תרוכז כאמור ע"י הצוות המשרדי שהוקם לצורך כך. משרדים שיעסיקו חברת ייעוץ מלווה, יוכלו להסתייע בשירותיה לצורך כך.
במקביל להקמת הצוותים המשרדיים, המשרד להגנ"ס יכין תכנית הדרכה וסיוע למשרדים לקידום נושא יירוק המשרד, לרבות קיום ימי עיון וכנסים מקצועיים בנושא.
בנוסף, מתוך הבנה כי הצלחת תהליכי ההתייעלות הסביבתית תלויה במידה רבה במעורבות ושיתוף פעולה של עובדי המשרד, יש ציפייה לכך שהמשרדים יפעילו באופן עצמאי תכניות שונות לתמרוץ ההשתתפות של עובדי המשרד ביישום החלטה זו. בתוך כך ניתן למנות פעולות כגון ביצוע הדרכות פנים משרדיות בנושא, ייעוד התקציב הנחסך למימון פעילויות לרווחת העובדים, יצירת תחרות פנימית על רמת ההתייעלות המושגת וכיוצ"ב.
תאריך יעד: יישום צעדי ההתייעלות יבוצע במשך כל שנת 2010.
3. איסוף הנתונים ודיווח ברמת המשרד – הצוות המשרדי ינהל מעקב אחר ביצוע הצעדים הסביבתיים בדיורים השונים המשמשים את המשרד. כמו כן ירכז הצוות את הנתונים השוטפים אודות רמת הצריכה של מדדי התפוקה הנדרשים בדיורים השונים, וכן את המידע הנוגע לאמצעים שננקטו על מנת ליישם החלטה זו. יודגש כי ככלל המידע יהיה ברמת המשרד, אך במידה ומספר משרדים חולקים דיור משותף, הדיווח לעניין ביצועי החשמל יוגש גם כצריכה כוללת למבנה. במחצית כל שנה אזרחית ידווח הצוות, באמצעות סמנכ"ל למנהל, על האמצעים שננקטו על ידי אותו משרד לשם יישום החלטת ממשלה זו, למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, יבצע מבקר הפנים של כל משרד ביקורת פנים בעניין יישום החלטה זו, לרבות האמצעים שננקטו ליישומה, המשאבים שנצרכו על ידי המשרד בשנה החולפת, וכן שיעורי ההפחתה שהושגו. דו"ח הביקורת של מבקר הפנים של כל משרד יועבר מדי פברואר אל מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה על ידי מנכ"לי המשרדים.
תאריכי יעד: איסוף הנתונים ודיווח משרדי חצי-שנתי אודות כלים שיושמו ואמצעים שננקטו יושלם ויועבר עד לתאריך 30 ביוני בכל שנה אזרחית. דו"ח ביקורת הפנים של כל משרד יועבר עד לתאריך 28 בפברואר בכל שנה אזרחית.

4. איסוף הנתונים ודיווח ברמת הממשלה כולה – המשרד להגנת הסביבה ירכז את דיווחי המשרדים אודות הצעדים שבוצעו ונתוני הצריכה המעודכנים. תבוצע השוואה של הנתונים שנאספו ליעדים שנקבעו למשרד לשנת 2010 כולה, ויבוצע עיבוד של התוצאות כולל מתן ציון סופי לביצועי המשרד. התוצאות ירוכזו לדו"ח מסכם שיימסר מדי שנה (ולא יאוחר מסוף חודש מאי) לממשלה.
החל מתחילת שנת 2011 יפורסמו באופן פומבי הנתונים של משרדי הממשלה אודות ביצועיהם וכן יפורסם דירוג של המשרדים מדי חצי שנה.
תאריך יעד: הדוח השנתי המסכם אודות ביצועי המשרדים יוגש לממשלה לא יאוחר מסוף חודש מאי מדי שנה אזרחית.

שלב ג' – הגדרת יעדים רב שנתיים
פעולות נדרשות מועד השלמה גורם ביצוע אחראי
עדכון יעדים יוני 2011 צוות המנכ"לים לפיתוח בר קיימא במשרדי הממשלה + חברת ייעוץ מלווה של המשרד להגנ"ס

הסבר:
בשנת 2011, לאחר הנעת התהליך ויישומו בשנת 2010 לפי השלבים שפורטו, יגדיר צוות המנכ"לים לפיתוח בר קיימא במשרדי הממשלה, בשיתוף פעולה עם החברה המייעצת למשרד להגנ"ס, יעדים רב שנתיים להתייעלות תפעולית–סביבתית במשרדים. הגדרת היעדים תתבסס על נתוני ביצוע ההחלטה בשנת 2010 שייאספו מהמשרדים, ותבוצע עד ליום 30.06.2011.

מדדי תפוקה ותוצאה – יעודכנו אחת לשנה בהתאם לשיעורי ההפחתה הבאים:

המוצר בו נדרשת הפחתת הצריכה שיעור ההפחתה הנדרש
צריכה נמוכה
(לפחות 10%
מתחת לממוצע) צריכה ממוצעת
(עד 10% מעל או מתחת לממוצע) צריכה גבוהה (לפחות 10% יותר מהממוצע)
נייר ( סה"כ צריכה ) 10% 13% 16%
חשמל (צריכה ממוצעת למ"ר)* 2% 2% 2%
מים ( סה"כ צריכה ) 3% 5% 7%
פחיות ( סה"כ צריכה ) 5% 8% 11%
בקבוקים (סה"כ צריכה ) 5% 8% 11%

המוצר בו נדרש שילוב תחליף סביבתי היעד הנדרש
נייר ממוחזר (שיעור השימוש בנייר ממוחזר מתוך כלל צריכת הנייר במשרד) 25%
כוסות חד"פ עשויות מחומרים מתכלים (שיעור השימוש מתוך כלל צריכת הכוסות החד פעמיות במשרד) 25%
כלי רכב מעוטי זיהום
1. במכרזי מנהל הרכש לרכישת כלי רכב ממשלתיים תקבע דרגת זיהום מקסימאלית לכל קבוצה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה
2. במכרזי מנהל הרכש יינתן ניקוד נוסף לכלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה
3. בהדרכות של מנהל הרכב יכללו תכנים לנהיגה חסכנית בדלק

.מועדי דיווח לממשלה על תפוקות ותוצאות:

דיווח ראשון מאי 2011
דיווח שני מאי 2012
דיווח שלישי וכן הלאה
מחקר הערכה:
1 יישום התוכנית ילווה במחקר הערכה על תוצאותיה והשלכותיה
0 יישום התוכנית לא ילווה במחקר הערכה על תוצאותיה והשלכותיה

היבטים תקציביים

0 להחלטה אין עלות תקציבית ישירה.
1 להחלטה יש עלות תקציבית כמפורט להלן:
המשרד סכום (במלש"ח)
2008 2009 2010 2011 2012

מקורות המשרד להגנת הסביבה 0.5 1.0

שימושים
הפעלת חברות מלוות לפעילות יירוק המשרדים 0.5 1.0

סה"כ הפחתה בהכנסות המדינה (במלש"ח):

עלות תקציבית כוללת (במלש"ח):

מתוכה: הרשאות להתחייב (במלש"ח):
0 בנוסף לכתוב לעיל, להחלטה יוקצו בהסכמת שר האוצר תקנות תקציביות ייעודיות כדלהלן:
המשרד שם הסעיף, התוכנית והתקנה התקציבית סכום (במלש"ח) מספר תקנה**
2008 2009 2010 2011 2012

תקני
כוח אדם

נספח 1 – רשימת צעדי התייעלות נדרשים

רקע
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לכך שלפעילות משרדית ישנה השפעה ניכרת על היבטים סביבתיים שונים: צריכת משאבים מתכלים (כגון: אנרגיה, נייר, מים וכו'), יצירת פסולת, זיהום אויר, וכיוצ"ב השפעות החורגות מהתחום הפיזי המצומצם שבו, פיסית, פועל המשרד. בד בבד, בצד הגידול במודעות לנושא, נרשם בשנים האחרונות גידול משמעותי במספר ובמגוון הכלים המאפשרים התמודדות עם הנושא בצורה נכונה: מפותחים מוצרים פחות פוגעניים בסביבה, משתנה מתכונת אספקת שירותים שונים שהמשרד נזקק להם על מנת למזער פגיעה סביבתית אפשרית, וכן מסופקים שירותי ייעוץ להפצת המידע הדרוש על מנת להטמיע את השיקולים הסביבתיים בצורה היעילה והמותאמת ביותר לפעילותו וליכולותיו של המשרד המעוניין בכך.

מהו משרד ממשלתי ירוק?
משרד ירוק הוא משרד המשלב ומטמיע את השיקול הסביבתי במסגרת הפעילות המשרדית השוטפת – החל מרמת ההחלטות הניהוליות, עבור בפעילות הרכש שמבצע המשרד, וכלה בפעילות התפעולית השוטפת, ברמת המשרד כולו וברמת העובד הבודד.
משרד ממשלתי ירוק הוא משרד ממשלתי המיישם את האמור לעיל – בסביבה ממשלתית. במדינות רבות מייחסים חשיבות רבה לכך שגם משרדי ממשלה ייקחו חלק בתהליך זה. זאת, מתוך התפיסה לפיה ראוי שהממשלה, כגוף המהווה את הסמכות הרגולטורית בתחום איכות הסביבה, תהיה במקביל גם גוף המהווה דוגמא לציבור בתחום זה. האופן שבו הדבר מיושם הינו באמצעות מתן משקל נכבד לשיקולים סביבתיים בתוך מערכת השיקולים המשרדיים, באשר לסוג הפעולות שיבצע המשרד הממשלתי, לאופן הביצוע של פעולות אלה ולמינון שבו הן תבוצענה. דגש עיקרי לעניין זה הוא בישום פעולות שיתבצעו כלפי פנים, קרי במבנים ובמשרדים הממשלתיים עצמם.

תועלות הנובעות מהתייעלות המשרד הממשלתי בתחום איכות הסביבה:
התחומים בהם מתמקדת תכנית ה"ממשלה כדוגמא" הינם נושאים מתחום איכות הסביבה, שגורמים או עלולים לגרום לפגיעה באוויר, בקרקע, במים ובבריאות הציבור, כאשר במקביל יכול טיפול נכון בהם להביא ליצירת חסכון תפעולי ישיר לצרכן (משרד ממשלתי או גוף ציבורי אחר) בחשבונות לתשלום, באמצעות הצמצום המושג בצריכת האנרגיה, המים ומשאבים אחרים.
יצירת המודעות לנושא הסביבתי בגופים ציבוריים, מתן הביטוי לה באמצעות קביעת מדיניות התנהלות פנים-ארגונית מתאימה, ונקיטת פעולות להוצאתה אל הפועל, מהווים את הדרך להפיכת הממשלה ל"ממשלה כדוגמא".
מפורט להלן מידע נוסף באשר לחשיבות הטיפול בנושאים השונים:
 אנרגיה (כולל שימור אנרגיה, ושימוש במקורות אנרגיה חלופית ומתחדשת) – צריכת אנרגיה היא אחת ההוצאות השוטפות העיקריות של מבני משרדים ושימושים ציבוריים אחרים, ובנוסף לכך השפעתה המצטברת משמעותית מאד ברמה המשקית:
ברמת המשרד – ההוצאות הגבוהות יחסית על צריכת אנרגיה יוצרות במקביל גם הזדמנות להשגת חסכון תפעולי משמעותי.
ברמה המשקית – צריכת האנרגיה במשרדים, מהווה נתח משמעותי מצריכת האנרגיה המשקית, ולכן גם "תורמת" לצורך המתמיד בהגדלת היצע החשמל בישראל, לייבוא ושינוע מסיבי של דלקים אל ובתוך ישראל, וכמובן לסך זיהום האוויר ופליטת גזי החממה הנגרמים מייצור החשמל.
מהאמור לעיל נובעת ההצדקה להכללת העיסוק בייעול צריכת האנרגיה כמרכיב עיקרי בתכנית, באמצעות יישום והטמעה של טכנולוגיות ושיטות שונות להפחתת הצריכה. אגב העיסוק בתחום זה יושגו גם מטרות נלוות נוספות, ובהם: צמצום הרתיעה הקיימת מהאתגר הפיסי והטכנולוגי הכרוך בפעולות להתייעלות אנרגטית, הוכחת ההיתכנות של פעולות אלה, הצבת מודל לחיקוי וכיוצ"ב.
 בריאות וחומ"ס – הצורך בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה והפחתת השימוש בחומרים מסוכנים נובע הן מצורך בריאותי ישיר של ציבור העובדים, והן מהצורך הסביבתי לצרוך חומרים שהשפעתם הסביבתית פחותה לאורך מחזור החיים השלם שלהם.
בעקיפין תורמת הבחירה בצריכת מוצרים ידידותיים לסביבה בלבד גם ליצירת שוק מקומי מגוון וזול יותר של מוצרים אלה, ובכך להגברת הנגישות הציבורית אליהם.
 מים ושפכים – בצד האפשרות להשגת חסכון תפעולי מסוים ברמת המשרד המבצע את הפעולות להשגת החסכון במים, ברורה גם החשיבות המשקית לעניין זה, לאור מצב משק המים הלאומי, בייחוד בתקופה זו.
 פסולת (כולל נושא נייר ואריזות) – מהות הצעדים בתחום זה הינה הפחתה ביצירת הפסולות והרחבת האפשרות להפרדת פסולות היוצרת חומר גלם בעל ערך מחודש, שהוא בעל תועלת הן למפריד הפסולת והן למשק הלאומי.
טיפול בפסולת מתקיים מזה שנים רבות בארצות שונות בעולם, אך במשקי הבית בישראל יישום הנושא עדיין מוגבל מאד בהיקפו, ונחשב כתובעני בשטח ובהרגלים החדשים שיש לאמץ. יישום הפעולות במסגרת "ממשלה כדוגמא" יוכל ליצור מודל לחיקוי עבור הציבור, ולהגביר את מידת היישום של פעולות כגון אלה בישראל. האצת הפעילות הציבורית תוביל בטווח הארוך לקידום הצבת תשתית פיסית (באופן וולונטרי או מחויב) שתתרום להגברת הנגישות של הפרדת הפסולות.
 תכניות לתחבורה ירוקה – בעשורים האחרונים נרשם גידול מהותי בשימוש ברכב פרטי בישראל. חלק ניכר מהשימוש בכלי רכב פרטיים נעשה ע"י נהגים "יוממים", העושים שימוש ברכבם הפרטי לצורך הגעה למקום העבודה ובחזרה. לתופעה זו השפעות חיצוניות בעייתיות ברמת המשק, באשר הם מגבירים את העומס בכבישים, גורמים לצריכת דלק משקית ולפליטת מזהמים מוגברת, ליצירת אילוץ בהעמדת היצע חניות גדול בקרבת מקומות העבודה ועוד.
ההתמודדות עם תופעת היוממות לצורך הפחתת ההשפעות החיצוניות השליליות מבוצעת בדרך כלל ברמה המבנית, באמצעות ביטול תמריצים בעייתיים, יצירת תמריצים מנוגדים לצורך עידוד השימוש בתחבורה ציבורית, העמדת פתרונות לנסיעות משותפות וכיוצ"ב.

רכש ממשלתי "ירוק"
מדיניות הרכש של המשרד הינה אחת מהדרכים בהם ניתן לקדם את יירוק המשרד, באמצעות בחירה ברכישת מוצרים בעלי עדיפות סביבתית על פני מקביליהם הנחותים סביבתית. ברם, משרדי הממשלה מחויבים להתאים את מדיניות הרכש שלהם לכללים שנקבעו במסגרת מדיניות ניהול הרכש הממשלתי, ולכן אינם בעלי חופש פעולה מלא בנושא הרכש. על אף זאת, עדיין עומדים בפני מנהלי רכש במשרדים אפשרויות פעולה בשני ערוצים עיקריים, לפי המפורט להלן:
1) רכש על בסיס מכרז מרכזי של מינהל הרכש – ביחס למספר רב יחסית של מוצרים עורך מינהל הרכש מכרז מרכזי לאספקת המוצר או השירות למשרדי הממשלה, שבו נקבעים מאפייני המוצר או השירות שיסופקו, התנאים שבהם הם יסופקו למשרד המעוניין בכך, ומחיר המוצר או השירות.
ביחס למוצר שהתנהל לגביו מכרז מרכזי, מחויבים משרדי הממשלה ברכישה מהזוכים במכרז המרכזי, לפי התנאים שנקבעו במכרז המרכזי. יתר על כן, גם במצב שבו מינהל הרכש הממשלתי מפרסם כי הוא עתיד לצאת למכרז מרכזי בתחום כלשהו, צריכים המשרדים לקבל את אישורו טרם פרסום מכרז מטעמם ביחס למוצר או שירות זה.
2) רכש על בסיס מכרז משרדי – בעת רכישה של מוצר או שירות שעבורם לא קיים מכרז מרכזי, רשאי המשרד לפנות לספקים באופן עצמאי, ובלבד שהדבר מיושם בהתאם לחוק חובת מכרזים והתקנות מכוחו. במצב כזה מפרסם המשרד, בדרך-כלל באמצעות מחלקת הבנא"מ, מכרז לרכישת המוצר, ויש לו מידה רבה של חופש בהגדרת התנאים שבהם הוא מעוניין ברכישת המוצר או השירות. הדבר פותח פתח רחב גם לשילוב היבטים סביבתיים במסגרת התנאים לרכישת המוצר, ככל שהדבר רלוונטי ביחס לאותו מוצר. בהקשר זה ישנה חשיבות רבה לקבלת גיבוי מטעם הנהלת המשרד להעדפת רכישת מוצר עם יתרון סביבתי על פני מוצר אחר, בעיקר כאשר עלות הרכישה כשלעצמה צפויה להיות גבוהה יותר בשל כך (בדרך כלל מוצרים בעלי יתרון סביבתי יתאפיינו בכך שעלות התפעול שלהם נמוכה יותר, לאו דווקא עלות הרכישה).

צעדים להתייעלות במשרד הממשלתי
מעבר לפעילות שניתן לבצע בתחום הרכש, עיקר הפעילות ליירוק המשרד מצויה בתחום הפעילות השוטפת במשרד. בתחום זה קיים מגוון גדול מאד של פעולות שניתן ליישמן, ברמות מורכבות שונות, אשר במידה שהן מבוצעות בצורה התואמת את מאפייני הפעילות במשרד, עשויות לתרום למשרד הן בצד הסביבתי והן בצד התקציבי.
הטבלה שלהלן מפרטת רשימת צעדים בעלי רלוונטיות לסביבה ממשלתית. לשם הנוחות, הצעדים מחולקים לפי נושאים. לא כל הצעדים מתאימים ליישום בכל סיטואציה, אבל ככלל מדובר בצעדים שרלוונטיים למגוון רחב של סוגי דיור ושימושים ממשלתיים.
מבנה הטבלה: מלבד תיאור הצעדים המוצעים, הטבלה בוחנת גם האם הצעד ישים עבור משרד ממשלתי בצורה מיידית, או לחילופין – אילו התאמות מנהליות נדרשות ליישומו.
הערה: מידע נוסף, עשיר ומפורט קיים במדריכים העוסקים בתחום של "משרד ירוק" (למשל: "המדריך הידידותי למשרד ולסביבה"), ומשרד המבקש ליישם את הצעדים המפורטים להלן, יוכל להסתייע רבות במדריכים אלה.

1) אנרגיה:

מס"ד שם הצעד הסבר לצעד ישימות כיצד ניתן ליישם הערות
1 רכישת מכשירי חשמל בעלי דירוג A בצריכת אנרגיה מוצרי חשמל מדורגים בהתאם ליעילות האנרגטית שלהם, כך שניתן לדעת על סמך התווית שעליהם מהי דרגת היעילות. היתרון הסביבתי-כלכלי למשרד הרוכש הוא באפשרות לחסכון ניכר בצריכת החשמל לאורך זמן כן ברמה הפנים משרדית
2 נורות חסכוניות בצריכת חשמל שימוש בנורות חסכוניות בצריכת החשמל מפחית את צריכת החשמל. היתרון הסביבתי -כלכלי הוא הארכת חיי הנורה וחסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
3 חיישני נוכחות חיישני נוכחות מאפשרים כיבוי תאורה כאשר אין נוכחות אדם בחדר. היתרון הסביבתי – כלכלי הוא חסכון ניכר בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
4 התקנת ברירת מחדל POWER SAVING למחשבים מצב בו ישנה השהייה למחשב כאשר אינו בשימוש. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון ניכר בצריכת החשמל כן חלק מ-ENERGY STAR. ראה צעד מס' 7
6 הגברת המודעות לייעול השימוש באנרגיה הגברת המודעות בקרב העובדים כצעד מקביל לכלל הצעדים המוצעים. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית קיים מכרז של מנהל הרכש בשלבי הכנה: מכרזים לבקרת עלויות חשמל ומים
7 רכישת מחשבים בעלי תו ENERGY STAR תו ה ENERGY STAR ניתן למוצרים שנבדקו ונמצאו כי הם חסכוניים באנרגיה. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן מכרז מנהל הרכש: מחשבים אישיים שולחניים וניידים. מס' מכרז 32-2008 מהווה דרישת סף במכרזי המחשבים והמדפסות
8 מתקנים לשימוש באנרגיה מתחדשת שימוש במקורות אנרגיה שונים שאינם כרוכים בשריפת דלקים פוסיליים. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון ניכר בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית מחייב פיתרון מימוני + ייעוד הרווח לתקציב המשרד
9 מדיניות לרכישת ציוד לחדרי שרתים תשתית יעילה לחדרי שרתים לחסכון ניכר בשטח והגברת יעילות התפעול השוטף של השרתים. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון ניכר בצריכת החשמל כן מכרז מנהל הרכש: מכרז מרכזי לשרתים מס' מכרז 11-2006.
10 מדיניות לרכישת מזגנים רכישת מזגנים בעלי מקדם יעילות אנרגית COP גבוה. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון ניכר בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
11 צמצום התאורה הכללית ומיקוד התאורה באזורי העבודה ניצול מקורות תאורה חיצוניים, שימוש במערכות תאורה יעילות . היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון ניכר בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
12 חיפוי חלונות חיפוי החלונות הפונים דרומה בווילונות כדי לייעל את בידוד החדר. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא ייעול המיזוג וחסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
13 כיבוי אורות הקפדה על סבב כיבוי אורות בסוף יום העבודה במתקנים שאין בהם בקרת תאורה. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית בשלבי גיבוש עם משרד התשתיות למכרז להתייעלות אנרגטית
14 הפעלת מערכות המיזוג בהתאם ללוחות זמנים קבועים בחינת שעות הפעילות המשרדית ולפיכך ייעול השימוש במערכות המיזוג.היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
15 הורדת טמפרטורת דוד החימום ל-45 מעלות באופן קבוע הפחתת הטמפ' תקטין את צריכת האנרגיה הנדרשת לחימום המים. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
16 שימוש במערכת חכמה לבקרת תאורה מערכת לשליטה במערכות תאורה. אפשרויות לכיבוי תאורה במידה ונכנס די אור מבחוץ וכד'. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית
17 התקנת מערכות מיזוג חכמות המווסתות את ספיקת האוויר מערכות הגורמות לכך שלמבנה תהיה יכולת לצרוך פחות אנרגיה ע"י כך שהן מפזרות את הזרמת האנרגיה באופן שווה בין החדרים הקרובים והרחוקים. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית תלות בבעלות על המבנה
18 במבנים חדשים: התקנת זכוכית בולמת-חום בחלונות דרומיים. בלימת החום מהחלונות הפונים דרומה כדי לייעל את בידוד המשרד מהחום החודר מבחוץ. היתרון הסביבתי-כלכלי הוא ייעול המיזוג וחסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית תלות בבעלות על המבנה
20 שימוש בחום שיורי (שנוצר בתהליך עיבוי הקירור במזגנים) לחימום מים. שימור אנרגיה ע"י ניצול חום שיורי.היתרון הסביבתי-כלכלי הוא חסכון בצריכת החשמל כן ברמה הפנים משרדית תלות בבעלות על המבנה, לא תמיד מומלץ

2) חומרים ופסולת:
מס"ד שם הצעד הסבר לצעד ישימות כיצד ניתן ליישם הערות
1 מתקנים למחזור נייר איסוף נייר משרדי והעברתו למפעלי מחזור נייר. יתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור וניצול משאבים כן מכרז מנהל רכש לאיסוף פסולת נייר. מכרז מספר 25-2007 מכרז לאיסוף פסולת נייר
2 מתקנים למחזור בקבוקים שאינם חייבים בפיקדון איסוף בקבוקים וייעודם למחזור כן ברמה הפנים משרדית פניה לאל"ה (תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ)
3 רכישת מתקנים למחזור בקבוקים חייבים בפיקדון לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה התשנ"ט יתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור וניצול משאבים כן ברמה הפנים משרדית פניה לאל"ה (תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ)
4 מדיניות רכישת כלים חד פעמיים במקרים בהם יש צורך לרכוש כלים חד פעמים מומלץ לבחון האם החומר ממנו עשוי המוצר הוא ממוחזר / ניתן למחזור תוך כדי התייחסות לזמן התכלות החומר. היתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור וניצול משאבים כן ברמה הפנים משרדית
5 מחזור טונרים וראשי דיו משומשים שימוש חוזר בטונרים ומילואם. היתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור וניצול משאבים כן מכרז מנהל רכש: מכרז לאיסוף טונרים משומשים מס' מכרז 14-2008+ מכרז לצורכי משרד מס' מכרז 32-2008
6 הדפסה/ צילום דו צדדי על מנת לצמצם את כמות ההדפסות הקיימות בכ-50% ניתן לנצל את שני צידי הדף המודפס / המצולם. היתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור וניצול משאבים כן מכרז מנהל רכש מכונות להעתקת מסמכים מס' מכרז 02-2005 א' + מכרז מדפסות מס' מכרז 29-2008
7 מתקני איסוף לתקליטורים משומשים תקליטורים שאינם בשימוש יכולים להוות מקור למחזור. היתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור וניצול משאבים כן ברמה הפנים משרדית
8 מדיניות לרכישת ניר ממוחזר שימוש בנייר העשוי מחומרים ממוחזרים. היתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור וניצול משאבים כן מכרז מנהל רכש לנייר ממוחזר מס' מכרז 31-2007
9 הוספת חתימה אלקטרונית חתימה מוכרת משפטית לייעול תהליכים. היתרון הכלכלי – סביבתי הוא חסכון בזמן טיפול לא מכרז מנהל הרכש, מופיע כחלק מהשירות הבסיסי במכרז הסריקה מס' מכרז 1-2008 טרם הוסדר משפטית בשימוש בחתימה אלקטרונית במשרדי ממשלה
10 התקנת תוכנה לקבלת פקס באמצעות מחשב קבלת המסמכים ישירות למחשב האישי עם יכולת העברת התוכן למען הרצוי דרך האי מייל. היתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור. כן ברמה הפנים משרדית
11 מדיניות להגדרת חיסכון בהדפסה הגברת הניצולת של השימוש בדפים. היתרון כלכלי – סביבתי הוא הפחתה במקור. כן ברמה הפנים משרדית במנהל הרכש החלו בהכנת מכרז לחסכון בעלויות הדפסה
12 הגברת המודעות לייעול השימוש בחומרים ופסולת צעד מקביל לכלל הצעדים הנזכרים בנושא זה. היתרון הכלכלי – סביבתי הוא בחסכון בעלויות כן ברמה הפנים משרדית
13 מגבוני נייר מנייר ממוחזר בלבד רכישת מוצרים בעלי יתרון סביבתי כן ברמה הפנים משרדית
14 סריקה שמירת חומר על גבי המחשב. היתרון הכלכלי – סביבתי הוא חסכון בנייר כפועל יוצא מהמצאותו של מסמך במחשב. כן מכרז מנהל רכש, מכרז סריקה ומיפתוח, מס' מכרז 1-2008
15 ארכוב מסמכים דיגיטאלי יצירת ארכיון דיגטאלי. היתרון הכלכלי – סביבתי הוא חסכון בנייר ובשטח. לא מיחשוב? מנהל הרכש מכין מכרז לארכוב מסמכי ממשלה
16 דואר פנימי ללא מעטפה שליחת מסמכים ללא מעטפה. היתרון הוא חסכון בנייר המעטפות. כן ברמה הפנים משרדית
17
שימוש חוזר במעטפות במידה וישנו צורך להשתמש במעטפות, ניתן למחזר מעטפות. היתרון הוא חסכון בנייר. כן ברמה הפנים משרדית
18 התכתבות אלקטרונית להפחית כמה שניתן את ההתכבות הידנית ולפעול לייעול ההתכתבות דרך המייל. היתרון הוא חסכון בנייר. כן ברמה הפנים משרדית קיים פרוייקט במנהל רכש – פרויקט סע"ר
19 טרייד אין למסכי מחשב בתום השימוש בציוד ניתן לבחון את אפשרות העברת השימוש בו לגורמים אחרים. כן מכרז מנהל רכש למסכי מחשב, מס' מכרז מס' מכרז 32-2008
20 ציוד למחזור בתום השימוש בציוד ניתן לבחון את אפשרות המחזור שלו. כן קיימת מערכת במנהל רכש לויסות טובין ומלאי
21 רכש שקיות רב פעמיות הפחתה בשקיות ניילון אשר בשימוש המשרד כן ברמה הפנים משרדית
22 איסוף פסולת אורגנית מתקני איסוף פסולת אורגנית לטובת מחזור וצמצום הפסולת להטמנה כן ברמה הפנים משרדית
23 שימוש בקנקנים הפחתה במקור בשימוש בבקבוקי שתייה כן ברמה הפנים משרדית

3) מים ושפכים:
מס"ד שם הצעד הסבר לצעד ישימות כיצד ניתן ליישם הערות
1 רכישת מכלי הדחה דו כמותיים יכולת להפחית ביותר מחצי את כמות המים בהם משתמשים להדחת האסלה. כן ברמה הפנים משרדית
2 רכישת וסתים ומגבילי ספיקה (חסכמים) לברזים שימוש באמצעים פיסיים לויסות כמות המים הזורמים בברזים. כן ברמה הפנים משרדית
4 הגברת המודעות לייעול השימוש במים צעד מקביל לכלל הצעדים הנזכרים בנושא זה כן ברמה הפנים משרדית מנהל הרכש החל בגיבוש מתכונת למכרז החיסכון במים
5 התקנת מערכות לניצול מי מזגנים איסוף מי מזגנים ושימוש בהם להשקיית צמחייה כן ברמה הפנים משרדית
7 שימוש בצמחיה חסכונית במים מחשבה מושכלת בתכנון הצמחייה הנבחרת כן ברמה הפנים משרדית

4) בריאות וחמרים מסוכנים
מס"ד שם הצעד הסבר לצעד ישימות כיצד ניתן ליישם הערות
1 איסוף פסולת אלקטרונית רכיבים של מוצרים אלקטרוניים עלולים להיות מסוכנים. ניתן להסדיר את איסוף המוצרים ובכך להפחית את הסיכון כן ברמה הפנים משרדית מנהל הרכש החל בגיבוש מכרז בנושא איסוף פסולת
2 מוצרי ניקוי ידידותיים לסביבה מוצרים אשר יעילותן הסביבתית עולה על מוצרי ניקיון אחרים כן ברמה הפנים משרדית
3 מיכלים לאיסוף סוללות פינוי מוסדר של סוללות אשר מכילות בין היתר חומרים מסוכנים כן ברמה הפנים משרדית
4 עריכת בדיקה שנתית סביבתית-תעסוקתית עריכת בדיקות למיפוי וניטור המצב הקיים כן ברמה הפנים משרדית
5 פרסום נתוני בדיקת קרינה SAR לטלפונים סלולאריים ביצוע מדידה של SAR קצב ספיגה סגולי לעמידה בתקנים כן קיים מנהל הרכש, מכרז שירותי סלולאר מס' מכרז 10-2004
6 עריכת בדיקה שנתית לרמת הקרינה האלקטרומגנטית של מוצרי חשמל מניעת החשיפה לקרינה אלקטרו מגנטית כן ברמה הפנים משרדית
7 הגברת המודעות לבריאות העובדים וצמצום חומרים מסוכנים צעד מקביל לכלל הצעדים הנזכרים בנושא זה כן ברמה הפנים משרדית
8
שימוש בגז מזגנים ידידותי לסביבה החלפת מזגנים ישנים במזגנים הפועלים על בסיס גז ידידותי לסביבה (נטול פריאון) כן ברמה הפנים משרדית
9 צבעי קיר ידידותיים לסביבה שימוש בצבעי קיר ידידותיים לסביבה, שאינם פולטים חומרים מסוכנים לאויר כן ברמה הפנים משרדית

5) תחבורה:
מס"ד שם הצעד הסבר לצעד ישימות כיצד ניתן ליישם הערות
1 מדיניות רכש לעידוד הגעת עובדים באמצעי תחבורה אלטרנטיביים רכישת אלמנטים מקלים על השימוש באמצעי תחבורה אלטרנטיביים כן ברמה הפנים משרדית
2 הגברת המודעות לייעול הפליטות מרכבים ואיגום מידע בנוגע לחלופות תחבורתיות
צעד מקביל לכלל הצעדים הנזכרים בנושא זה כן ברמה הפנים משרדית
3 נהיגה מושכלת הרצאות וסדנאות בנושא נסיעה מושכלת המובילה לחסכון בהוצאות דלק ולצמצום פליטות כן ברמה הפנים משרדית לדוגמא: בדיקה תקופתית
של לחץ האוויר עשויה להוביל
לחסכון משמעותי בצריכת הדלק

6) נהלים כלליים:
מס"ד שם הצעד הסבר לצעד ישימות כיצד ניתן ליישם הערות
1 מינוי נאמני משרד ירוק מינוי נאמנים המעוניינים לתרום לנושא הסביבה כן ברמה הפנים משרדית
2 מדידה דיווח ומשוב מעקב אחר הנתונים וקביעת יעדי שיפור כן ברמה הפנים משרדית
3 עדכון המדריך הידידותי למשרד ולסביבה עדכון צעדים נוספים רלוונטים לייעול הרכש ותפעול המשרד כן ברמה הפנים משרדית
4 שקיפות סביבתית אצל הספקים ספקים חדשים נדרשים להצהיר כי יש ברשותם רישיון עסק והיתרים נדרשים, וכי לא קיימים נגדם הליכים מינהליים ו/או פליליים התלויים ועומדים בנושא איכות הסביבה. כן ברמה הפנים משרדית
5 עידוד ספקים לנקוט פעולות בנושא של אחריות סביבתית העדפת פניה לספקים אשר מכלילים שיקולים סביבתיים בעבודתם כן ברמה הפנים משרדית
6 הגברת שיתופי פעולה בתחום הסביבה חתירה לשיתוף פעולה עם ארגונים שוחרי סביבה ובחינת אפשרות למתן תרומות לטובת פעילויות סביבתיות. כן ברמה הפנים משרדית

נספח 2 – פורמטים לדיווח נתונים וביצוע צעדים
פורמט דיווח נתוני צריכה לשנים 2008-2009:
משרד ממשלתי: ימולא בנפרד עבור כל דיור, וכן כנתון מצטבר לרמת המשרד
נתונים כלליים צריכת חשמל בקוט"ש
2008 2009

שם המשרד:

כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ
צריכת מים במ"ק
2008 2009
כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח

מס' העובדים:

רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ
צריכת נייר (כמות חבילות * מספר הדפים)
2008 2009
שטח הדיור המצטבר:

כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ

מספר רכבים בבעלות היחידה: צריכת הדלק (בליטרים)
2008 2009
כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ
כמות החניות ששולם בעבורן
2008 2009
כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ
כוסות חד"פ (מס' אריזות * מס' הכוסות ליח')
2008 2009
כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ

פחיות
2008 2009
כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ
בקבוקי שתייה
2008 2009
כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ
צריכת נייר ממוחזר (כמות חבילות * מספר הדפים)
2008 2009
כמויות הוצאות בש"ח כמויות הוצאות בש"ח
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ

פורמט ביצוע הצעדים 2010:
מס"ד נושא שם הצעד אופן ביצוע תאריך

נספח 3 – הדגמת הכדאיות הכלכלית של צעדי התייעלות מוצעים

מפורטות להלן בחינות כדאיות עקרוניות ביחס למספר צעדי התייעלות סביבתיים נבחרים. תכליתו של נספח זה היא להמחיש את הכדאיות ביישום הצעדים השונים, על-מנת להדגים כיצד המשרד צפוי לצאת נשכר מקידום הנושא הסביבתי, אם יבצע את הצעדים הנכונים בצורה המתאימה לו.
בחינות הכדאיות בוצעו ביחס ליישום הפעולות הבאות:
1. הדפסה / צילום דו צדדי.
2. התקנת תוכנה לקבלת פקס באמצעות מחשב.
3. התקנת משתנות ללא מים.
4. התקנת חסכמים.
5. שימוש נורות חסכוניות בחשמל.
6. רכישת מכשירי חשמל בעלי דירוג אנרגטי A.
7. רכישת מזגנים (צ'ילרים) בעלי דרגת יעילות גבוהה.
החישובים נעשו עבור מבנה משרדי מייצג בגודל של 1,000 מ"ר, המאכלס כ- 50 עובדים. החישוב נעשה עבור תקופה של שנה אחת, ומציג בצד התועלות רק את התועלות הישירות למשתמש (חסכון בכמויות ובעלויות – ללא התחשבות בעלויות חיצוניות שליליות שנחסכות אגב כך).
להלן התחשיבים:
1. הצעד: מעבר להדפסה / צילום דו-צדדי לצורך השגת חסכון בנייר. יישום הצעד מצריך בדרך כלל שינוי הגדרות מחשוביות בלבד (מדפסות מודרניות מאפשרות יישום זה ללא צורך בהחלפתן).
תחום: חומרים ופסולת.
סטאטוס נוכחי: הדפסה מצדו האחד של הדף.
סטאטוס לאחר יישום צעד: כל המסמכים מודפסים על גבי 2 צידי הדף.
הנחות:
מ"ר במבנה מס' עובדים מס' דפים לעובד ליום דפים מודפסים ביום ימי עבודה בשנה מחיר חבילת דפים בש"ח מס' דפים בחבילה שיעור הצמצום במס' הדפים
1,000 50 20 1,000 250 20 500 40%

תוצאות:
צריכת דפים בשנה עלות בש"ח בשנה ס"ה חסכון שנתי בנייר ס"ה חסכון כספי שנתי
הדפסה חד צדדית 250,000 10,000 – –
הדפסה דו צדדית 150,000 6,000 100,000 4,000

2. צעד: התקנת תוכנה לקבלת פקס באמצעות מחשב. הצעד מיועד למנוע את הדפסת מרבית פקסים המתקבלים, באמצעות קבלתם כקובץ למחשב.
תחום: חומרים ופסולת
סטאטוס נוכחי: קבלת פקסים על גבי ניר
סטאטוס לאחר יישום צעד: כל הפקסים מגיעים בצורה אלקטרונית ללא צורך להדפיס.
הנחות:
מ"ר מבנה מס' עובדים עמ' פקס ביום לעובד ס"ה עמ' פקס ביום ימי עבודה בשנה ש"ח לחבילת נייר דפים בחבילה עלות בש"ח לרכישת תוכנה שיעור הפקסים שיש הכרח להדפיסם
1,000 50 4 200 250 20 500 1,000 10%

תוצאות:
צריכת דפים בשנה עלות בש"ח בשנה ס"ה חסכון שנתי בנייר ס"ה חסכון כספי שנתי
הדפסת הפקס 50,000 2,000 – –
מחשוב הפקס 5,000 200 45,000 1,800

3. הצעד: התקנת חסכמים
תחום: מים ושפכים
סטאטוס נוכחי: לא קיימים חסכמים בברזים
סטאטוס לאחר יישום צעד: בכל הברזים מותקנים חסכמים
הנחות:
מספר עובדים ומבקרים ביום צריכת מים שנתית לאדם במ"ק צריכת מים שנתית בברזים במ"ק חסכון ע"י חסכמים בכמות המים מחיר מ"ק מים בש"ח ימי עבודה בשנה ברזים ש"ח עלות חסכם
60 0.5 30 30% 6 250 8 20

הנתונים המתקבלים עבור צריכת מים ועלויות בש"ח עבור כל המבנה:
צריכת מים בשנה במ"ק עלות בש"ח בשנה ס"ה חסכון שנתי במים ס"ה חסכון כספי שנתי
ללא חסכמים 30 180 – –
עם חסכמים 21 126 9 מ"ק 54

4. הצעד: התקנת נורות חסכוניות בחשמל – מעבר לנורות פלואורסנטיות 5T.
תחום: אנרגיה
סטטוס נוכחי: אין דרישה מחייבת לשימוש בנורות חסכוניות בחשמל
סטטוס לאחר יישום צעד: החלפת כל הנורות לנורות חסכוניות בחשמל
הנחות:
כמות משרדים צריכת חשמל למשרד ליום בקוט"ש ימי עבודה בשנה ס"ה צריכה שנתית בקוט"ש שיעור התייעלות מחיר לקוט"ש בש"ח עלות חד פעמית בש"ח למתאם + נורה
50 3.68 250 46,000 55% 0.6 100

תוצאות:
מספר נורות צריכת קוט"ש צריכת קוט"ש בשנה עלות בש"ח בשנה חסכון שנתי בקוט"ש חסכון כספי שנתי
פלורוסנט T8 16 0.023 46,000 27,600 – –
פלורוסנטT5 12 0.014 21,000 12,600 25,000 15,000

5. הצעד: רכישת מכשירי חשמל בעלי דירוג צריכה A
תחום: אנרגיה
סטטוס נוכחי: אין דרישה מחייבת ליעילות אנרגטית כה גבוהה של המוצרים הנרכשים.
סטטוס לאחר יישום צעד: כל מכשירי החשמל יהיו בעלי דרגת יעילות A (למעט מקררים B).
הבדיקה נעשית עבור רכישת מקרר מדירוג B במקום מדירוג D (היצע המקררים מדירוג A נמוך ביותר כיום).
הנחות:
שעות הפעלה ביום ימי הפעלה שעות הפעלה שנתי מספר מקררים במבנה צריכת קוט"ש לשעה מקרר מסוג D צריכת קוט"ש לשעה מקרר מסוג B עלות קוט"ש לשעה
24 365 8760 4 0.06 0.04 0.6

תוצאות:
צריכת קוט"ש בשנה עלות בש"ח בשנה ס"ה חסכון שנתי בקוט"ש ס"ה חסכון כספי שנתי בש"ח
מקררים מסוג D 1,226 736 – –
מקררים מסוג B 841 505 385 231

6. הצעד: מדיניות לרכישת מזגנים
תחום: אנרגיה
סטטוס נוכחי: לא קיימת מדיניות בנושא.
סטטוס לאחר יישום צעד: רכישת מזגנים בעלי דרגת יעילות A .
הנחות:
מ"ר מבנה שעות הפעלה ביום ימי עבודה בהם מופעלים המזגנים שעות הפעלה שנתי קוט"ש לקירור מבנה של 1,000 מ"ר שיעור ההתייעלות של המזגנים עלות קוט"ש לשעה
1,000 11 200 2,200 180 20% 0.6

תוצאות:
צריכת קוט"ש בשנה עלות בש"ח בשנה ס"ה חסכון שנתי בקוט"ש ס"ה חסכון כספי שנתי בש"ח
מזגן עם יעילות נמוכה 396,000 237,600 – –
מזגן עם יעילות גבוהה 316,800 190,080 79,200 47,520אתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

המשרד להגנת הסביבה מקדם את חוק האריזות – פרסם מכרז לגיבוש מסמך מדיניות בנושא למדינת ישראל

אריק זיו ויזר

ארדן:מפרץ חיפה יעד לצמצום הזיהום

אריק זיו ויזר

תם עידן כלובי הדגים במפרץ אילת/ מאת:ד"ר לאה נס

אריק זיו ויזר

עדכון ממהלך הדיונים בקופנהגן 15/12/09 – הפגישות עם השרה הדנית להגנת הסביבה

אריק זיו ויזר

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן הציג למליאת הממשלה את חמשת יעדי משרדו לשנים הקרובות, בראשם – הסביבה כמנוע כלכלי לצמיחת המשק הישראלי

אריק זיו ויזר

דוקטור דוד טטרסקי מועמד לכהן כיושב ראש הנהלת רשות נחל קישון מטעם השר להגנת הסביבה

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן