16.1 C
תל אביב
20 בפברואר 2024
ליכודניק
במצודה והמוסדות

נמרודי ויוסי פוקס בפניה לבית הדין שימנע מפקד ארגזים

בעקבות הדיון במזכירות,על צרוף 450 אלף מתפקדים לקוד 99,והכוונה להגיע להחלטה ביום חמישי הקרוב פנו עו"ד יוסי פוקס והחבר יצחק נמרודי לבית הדין של התנועה על מנת למנוע את המחטף שעומד להיות ולמנוע מפקד ארגזים כפי שהיה בתקופת שרון, בבית הדין עליון של הליכוד 08/
בעניין שבין:

1. יוסי פוקס ת"ז 015191356
2. יצחק נמרודי ת"ז 49993249

ע"י ב"כ עוה"ד יוסי פוקס
רח' ביאליק 153 רמת-גן 52523
טל. 03-7512066 פקס. 03-6130956 העותרים

נגד

1. מזכירות הליכוד
2. יו"ר מזכירות הליכוד, ח"כ ישראל כץ
המשיבים

עתירה דחופה למתן סעד הצהרתי ולמתן צו ביניים

בית הדין הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ע"פ סעיפים 123-125 לחוקת הליכוד, לזמן את המשיבים לדיון דחוף בפניו וליתן סעד הצהרתי הקובע כי אין למשיבים סמכות חוקית להחליט על ביטול תקופת ההכשרה של 16 חודש, הקבועה בסע' 18 לחוקת הליכוד, (להלן:"תיקון נמרודי") למתפקדים אשר היו חברים בעבר בתנועה ועתה מבקשים לשוב אליה, שכן היא סותרת את חוקת הליכוד.
כן מתבקש בית הדין הנכבד ליתן צו ביניים, המורה למשיבים להימנע מקיום הצבעה בישיבת המזכירות הקבועה ליום חמישי זה 11.9.08 על נושא "ביטול תקופת ההכשרה של 16 חודש הקבועה בסע' 18 לחוקת הליכוד (להלן:"תיקון נמרודי") למתפקדים אשר היו חברים בעבר בתנועה ועתה מבקשים לשוב אליה", מן הטעם הפשוט שהדבר הוסדר בחוקה ואינו מצוי בסמכותם, עד להכרעה בעתירה לגופה.

ואלו נימוקי העתירה:

1. העותר 1 הינו חבר התנועה, חבר מרכז, המתגורר בישוב נוה דניאל בגוש-עציון ומתמודד ברשימת הליכוד לכנסת ה-18 כנציג יש"ע .

2. העותר 2 הינו חבר ותיק בתנועה, חבר מרכז, חבר מזכירות, אשר יזם את התיקון לחוקת הליכוד ולפיו נדרשת תקופת הכשרה כדי לממש את הזכות לבחור ולהיבחר, והכל כמפורט בסעיפים 18-19 לחוקת הליכוד והידוע כ"תיקון נמרודי".

3. ביום 6.1.05 התכנסה ועידת הליכוד ואישרה את הצעת התיקון לחוקה של העותר 2, כנגד הצעתו של חה"כ דאז עמרי שרון, ולפיה חבר התנועה יהיה זכאי לבחור רק לאחר שיעבור תקופת הכשרה של 16 חודשי חברות בהם שילם את מיסי החבר כסדרם (פעמיים).

להלן נוסחו של סע' 18 לחוקה, לאחר התיקון:

18. "חבר זכאי לבחור למוסדות התנועה ולמוסדות הסניף, ובלבד שהיה לחבר התנועה 16 חודשים לפני יום הבחירות ושילם בהם כסדרם את דמי החבר השנתיים".

4. ליד סעיף 18 המתוקן, ישנה הפניה לס"ק (1) בסוף פרק ג' ושם נקבע כדלקמן: "הוראה זו אינה חלה על מי שהיה לחבר התנועה לפני 21.12.2004, אלא ממשיך לחול עליו הדין הקודם כלהלן:"18. חבר זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות התנועה ולמוסדות הסניף ובלבד שהיה חבר התנועה ביום שנקבע ע"י המרכז כ"יום הקובע" לעניין הבחירות, ושילם את דמי החבר באמצעות הוראת הקבע עד ליום הקובע (להלן- "תקופת ההכשרה").

5. התוספת של ההסבר בס"ק (1) נועדה לקבוע למעשה את "היום הקובע" לענין תיקון החוקה, שכן המועד הנ"ל (21.12.2004) שבועיים לפני ההצבעה, היה המועד שבו עלתה הצעה זו לסדר היום בועדת חוקה וממילא אין זה הוגן שמי שהתפקד לתנועה (והיה חבר בפועל ) בתוך 16 החודשים שקדמו ליום הקובע, יידרש לעבור תקופת הכשרה אף שבמועד התפקדותו לתנועה, הדבר טרם הוסדר בחוקה.

6. משמעותו של "תיקון נמרודי" הייתה ברורה לחלוטין והיא קבעה הלכה למעשה, שמיום שאדם מתפקד לתנועה, (ואין זה משנה אם הוא מתפקד לראשונה, או שמא היה חבר בעבר בתנועה ועזב אותה), ועד אשר ניתנת לו הזכות לבחור, עליו לעבור תקופת הכשרה של 16 חודשים, וזאת למעט החברים שהתפקדו לתנועה במהלך 16 החודשים שקדמו ל"יום הקובע", היינו מיום 21.8.2003. ועד יום 21.12.2004.

7. בבסיס התיקון שנעשה, עמד הצורך שלנו כתנועה לשמור על הגרעין האותנטי של חבריה כחלק מהפקת הלקחים מבחירות 2003 שאז חה"כ (דאז) עמרי שרון ניצח על "מפקדי ארגזים", אשר הכניסו לתנועה רבבות מתפקדים שאין בינם לבין התנועה ולא כלום, רק לצורך הגדלת כוחו בבחירות המקדימות ומסיבה זו בדיוק, התקבל "תיקון נמרודי" כנגד הצעתו החולקת של עמרי שרון אשר ביקש להנציח את המצב שהיה אז.

8. ועתה, כשלוש וחצי שנים לאחר שתיקוני החוקה נכנסו לתוקפם, מתברר כי המשיבים פתחו "דלת כניסה אחורית", שבאמצעותה, הם מאיינים לחלוטין את "תיקון נמרודי" ומאפשרים לעשרות אלפי מתפקדים מהעבר (ככל הידוע, ישנו מאגר של כחצי מיליון), אשר אינם חברים בפועל בליכוד לשוב ולהתפקד לליכוד ולקבל באופן מידי זכות בחירה(!), ללא הצורך בתוקפת ההכשרה אשר נקבעה בחוקה, וזאת מעת לעת, ערב בחירות מוניציפאליות ו/או ערב בחירות כלליות וכיוצ"ב.

9. ויודגש, כי מדובר בהחלטה הסותרת לחלוטין את חוקת הליכוד המתוקנת ונעשית בחוסר סמכות, באשר אין כל הבדל חוקתי ואף לא הסבר רציונאלי להבדל כזה, בין מתפקד חדש אשר מתפקד היום בליכוד ונדרש לעבור תקופת הכשרה של 16 חודש לבין מאות אלפי מתפקדים שהיא אי פעם בימי חייהם חברים בליכוד וביטלו את חברותם בתנועה, ע"י ביטול הוראת הקבע, ועתה הם חוזרים להיות חברים בתנועה, ולא תידרש מהם תקופת הכשרה כנדרש בחוקה?!

10. למעשה, המשיבים מצאו פטנט לבטל את תקופת ההכשרה, הקרוי קוד 99 (הקוד במחשב של כל מי שהיה בעבר חבר ליכוד) וזאת ע"י הטענה כי יש מתפקדים אשר הוראת הקבע שלהם לא כובדה כי הם עברו בנק וכיוצ"ב וייתכן והם לא ידעו מכך ולכן מן הראוי, לאפשר להם לתקן את הטעות, לשוב להיות חברים ללא צורך בתקופת צינון ולכן, לדידם, צריך לפנות כעת לחצי מליון מתפקדים מן העבר ולהציע להם חברות חדשה ללא תקופת הכשרה…

11. יוער, כי סע' 21 לחוקת הליכוד קובע מפורשות כי "חבר אשר נתן הוראה לבנק על הפסקת תשלום דמי החבר באמצעות הוראת הקבע, או גרם לאי כיבוד הוראת הקבע בדרך אחרת יחדל מלהיות חבר התנועה".

12. למעשה, כאשר הוראת הקבע של אותו חבר חזרה למנהלת, היא מקבלת את הנתונים מהבנק, האם ההוראה חזרה משום שהיא בוטלה, או שמא היא לא כובדה. ככל שמדובר בהוראה שחזרה משום שהיא בוטלה (שזה רוב המקרים) הרי החוקה קבעה שהוא "יחדל מלהיות חבר התנועה" ואין למזכירות כל סמכות להחזירו, שלא ע"י התפקדות חדשה לתנועה, לרבות תקופת ההכשרה ואין כל הבדל בינו לבין מתפקד חדש שמעולם לא היה חבר בתנועה.

13. בהתייחס לחבר שהוראת הקבע שלו חזרה משום שהיא לא כובדה, היה על המנהלת לבדוק מול הבנק האם הלקוח גרם לאי כיבוד הוראת הקבע (כדרישת החוקה), ע"י חוסר כיסוי בחשבון למשל, או שמא מדובר בתקלה טכנית כגון מעבר מבנק לבנק וכיוצ"ב, שאז ניתן לתקן את התקלה בתוך זמן קצר, ומכל מקום לא לוקח שנים(!) להסדיר אותה .

14. למותר לציין, כי כוונת המחוקק בהגדרה זו, הייתה למקרה שבו הייתה טעות חד-פעמית, אשר תוקנה ולא כוונה למאות אלפי מתפקדים שביטלו את הוראות הקבע שלהם ו/או הם לא כובדו פעמים רבות, שאז ברי כי מדובר במתפקדים אשר "חדלו להיות חברי התנועה" כלשון החוקה.

15. העותרים מודעים היום לכך שהמשיבים פעלו בדרך זו פעם או פעמיים והורו למנהלת להחזיר לתנועה מתפקדים מן העבר, באמצעות קוד 99 הנ"ל לאחר שפורסמו מודעות בעיתונים (ולאחר שועדת המחשב בראשות ח"כ כחלון קבעה כי מדובר בהזדמנות חד-פעמית!), וזאת ללא צורך בתקופת הכשרה, דא עקא, היו אלו החלטות אשר נתקבלו בחוסר סמכות ובסתירה מוחלטת לחוקת הליכוד ואין בהן משום מתן גושפנקה לפעול כעת שוב בניגוד לחוקת הליכוד.

16. הדברים חמורים פי כמה כאשר ישנה סבירות גדולה שאנו בפתחן של בחירות כלליות, שאז מלבד חובתנו להקפיד על חוקת הליכוד ככתבה וכלשונה, הרי שאין זה ראוי ואין זה מוסרי לשנות את "כללי המשחק" ערב בחירות ולמעשה, זו הייתה הסיבה העיקרית ל"תיקון נמרודי".

17. לאור הודעתו של המשיב 2 ולפיה תתקיים הצבעה בנושא זו בישיבת המזכירות המתוכננת ליום חמישי הקרוב (11.9.08) ונוכח העובדה שמדובר בקיום הצבעה על הצעת החלטה שאינה בסמכותה של המזכירות, בהיותה סותרת את חוקת הליכוד, מתבקש בית הדין הנכבד ליתן צו ביניים, המורה למשיבים להימנע מקיום הצבעה בישיבת המזכירות הקבועה ליום חמישי זה 11.9.08 על נושא "ביטול תקופת ההכשרה של 16 חודש הקבועה בסע' 18 לחוקת הליכוד (להלן:"תיקון נמרודי") למתפקדים אשר היו חברים בעבר בתנועה ועתה מבקשים לשוב אליה", עד להכרעה בעתירה לגופה.

18. יודגש, כי מאזן הסיכונים בבקשה לצו ביניים, נוטה בבירור לטובת העותרים (והתנועה כולה) שכן הנזק אשר ייגרם לליכוד במקרה שתתקיים הצבעה ויוחלט לפתוח את ההתפקדות כאמור לעיל, בטרם הוכרעה שאלת עצם סמכותה של המזכירות להתערב בנושא שהוסדר בחוקה, עולה לאין ערוך על "הנזק" אשר ייגרם למשיבים באם לא יקיימו הצבעה (אלא דיון בלבד), עד לאחר שהנושא יוכרע לגופו בבית הדין הנכבד.

יוסי פוקס , עו"ד

ב"כ העותריםאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

מפקד הארגזים לדיון נרחב בבית הדין – סיימון טמפלר

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף רשימת המועמדים בסניף ת"א מרכז

אריק זיו ויזר

המאסטרו שי גלילי : המנגנון הובס

אלי חזן

מכתב ראשי הערים לנתניהו

אריק זיו ויזר

שטרית התנצל בפני אבן ודולגין

אלי חזן

אופיר אקוניס סמנכ"ל הסברה בליכוד

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן