17.1 C
תל אביב
28 בפברואר 2024
ליכודניק
הכנסת

הסכם קואליציוני – הליכוד והבית היהודי

ח"כ גדעון סער:
בשעה טובה הגענו למעמד החתימה עם סיעת הבית היהודי, סיעה רביעית, שהוא סיעה שקרבתה אלינו היא רבה מהרבה בחינות. אני שמח שהגענו לרגע הזה על אף שהיו קשיים מסוגים שונים, אבל התגברנו עליהם."
סער הודה לחברי צוות המו"מ של הבית היהודי ואמר כי הוא משוכנע שבתקופה הקרובה יתקבלו החלטות קשות לעם ישראל בממשלה ובכנסת וכי אין לו ספק שהשותפות תעבוד מתוך הרמוניה ומתוך הבנה של הצרכים האמיתיים של מדינת ישראל.

ח"כ דניאל הרשקוביץ:
יש יותר מן הסימליון בכך שבערב ראש חודש ניסן, חודש ההתחלות, אנוו חותמים על הסכם של הדרך המשותפת "עם הליכוד, כשותפים טבעיים בממשלה" בס"ד
הסכם קואליציוני
לכינון הממשלה ה- 32 למדינת ישראל
שנערך ונחתם בתאריך כ"ט באדר תשס"ט, 25 במרץ 2009
בין-
סיעת "הליכוד" בכנסת ה- 18 (להלן: "הליכוד")
לבין-
סיעת הבית היהודי בכנסת ה- 18 (להלן:"הבית היהודי")
הואיל ונשיא המדינה הטיל על חבר הכנסת בנימין נתניהו את התפקיד להרכיב ממשלה וזה האחרון הסכים לכך, הכל כהוראת סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה;
והואיל וחבר הכנסת בנימין נתניהו מבקש להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת (להלן:"הממשלה");
והואיל והצדדים להסכם זה מבקשים לקיים קואליציה יציבה, שתביע אמון ותתמוך בממשלה ובפעילותה, למשך כל תקופת כהונתה של הכנסת ה- 18;
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
1.המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מתוכנו.
2.להסכם זה יצורפו, כחלק בלתי נפרד הימנו, המסמכים האלו:
נספח א' – קווי היסוד של מדיניות הממשלה.
נספח ב' – דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת.
הנספחים האמורים מצורפים כטיוטה ויצורפו בנוסחם הסופי עם חתימתם על ידי כל מרכיבי הקואליציה.
3.לצד הסכם זה יבואו בעתיד הסכמים עם סיעות נוספות בכנסת. הסכמים אלה לא יעמדו בסתירה להוראותיו של הסכם זה.
4.הסכם זה וכמותו כל ההסכמים עם המצטרפים לקואליציה יפורסמו לציבור בדרך הקבועה בחוק.
5.הצדדים להסכם זה רואים חשיבות לאומית בהקמת ממשלת אחדות לאומית בעת הזו. ידוע ומוסכם עליהם כי אם תקום ממשלה כזו יידרשו שינויים והתאמות בהסכם זה, לרבות נספחיו ולרבות סוגיית חלוקת התפקידים בין סיעות הקואליציה.
קואליציה
6.שתי הסיעות: הליכוד והבית היהודי הגיעו להסכם בדבר קיום קואליציה עד תום כהונתה של הכנסת ה- 18.
7.סיעת הליכוד, הבית היהודי ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה, יביעו אמון בממשלה עת תתייצב לפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה (נספח א), על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים ויגבשו רוב יציב לפעילותה.
8.פעילות הקואליציה בכנסת, דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה מוסדרים במסמך דרכי עבודת הקואליציה (נספח ב). הסיעות השותפות לקואליציה ינהגו על פי המפורט במסמך האמור ויפעלו לאכיפת משמעת קואליציונית.
9.סיעת הבית היהודי ושאר הסיעות השותפות לקואליציה, מתחייבות לתמוך ולהצביע בעד בחירתם של המועמדים השונים לתפקידים בממשלה ובכנסת, הן מטעם סיעת הליכוד והן מטעם הסיעות האחרות השותפות לקואליציה, לכלל התפקידים והכהונות השונות, לרבות אלו שאינם מיועדים דווקא לסיעת הבית היהודי על פי הסכם זה וכן בעד כל החלטה בדבר הקמת משרדי ממשלה חדשים או פיצול משרדי ממשלה קיימים, ככל שתידרש, לרבות לפי הסכם זה.
10.הליכוד מתחייב לגרום לכך שכל סיעות הקואליציה תתמוכנה בכל ההתחייבויות הנובעות מהסכם זה, לרבות האמור בסעיף 33.
הממשלה והכנסת
11.סיעת הליכוד וסיעת הבית היהודי וכמותן הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לפעול במשותף בממשלה ובכנסת לקידום יעדי הממשלה ולהשגתם.
12.משרד המדע, התרבות והספורט יפוצל לשני משרדים. השר מטעם הבית היהודי יכהן כשר המדע והטכנולוגיה.
13.בעת כינון הממשלה יביא ראש הממשלה לפני הכנסת את הרכב ממשלתו כאשר שר אחד בה מטעם סיעת הבית היהודי, שיכהן כשר המדע והטכנולוגיה.

14.השר מטעם הבית היהודי יהיה חבר בועדת השרים לענייני חקיקה ובקבינט הכלכלי-חברתי.
15.השר מטעם הבית היהודי יכהן כיו"ר ועדת השרים שתעסוק בעקורי גוש קטיף וצפון השומרון ובסיוע להם.
16.מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בייצוג השר מטעם הבית היהודי בועדות שרים נוספות.
17.האחריות למנהלת השירות האזרחי-לאומי החדשה תועבר לאחריות שר המדע והטכנולוגיה.
18.חבר כנסת מטעם הבית היהודי יכהן חלק מתקופת כהונת הכנסת ברוטציה כיו"ר ועדת החינוך, בשליש קדנציה כפי שיקבע על ידי הועדה המסדרת או ועדת הכנסת. בנוסף, בשליש מהקדנציה, כפי שיוחלט על ידי הועדה המסדרת או על ידי ועדת הכנסת, יכהן נציג הבית היהודי כיו"ר הועדה לזכויות הילד.
19.חבר כנסת מטעם הבית היהודי יכהן כחבר בועדת הכספים על חשבון מכסת סיעת הליכוד.
20.חבר כנסת מטעם הבית היהודי יכהן כחבר ועדת החינוך של הכנסת.
21.חבר כנסת מטעם הבית היהודי יכהן כחבר ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
22.מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בייצוג הבית היהודי בועדות הכנסת בהתאם למפתח היחסי.
תקציב, שינויים בשיטת הממשל ומשילות
23.הצדדים יתמכו בתיקון מיידי של חוק יסוד: משק המדינה, באופן שייקבע בו, שעל מנת להעביר הצעת חוק תקציבית פרטית כהגדרתה בחוק האמור, יידרש רוב של 55 חברי כנסת בכל אחת משלוש הקריאות במקום 50 כקבוע כיום בחוק.
24.הצדדים יתמכו בתיקוני החקיקה הנדרשים, לרבות תיקונו של סעיף 28 לחוק יסוד: הממשלה, כך שייקבע בחוק היסוד האמור כי אם הביעה הכנסת אי אמון בממשלה, וחבר הכנסת עליו הוטלה הרכבת הממשלה בהתאם להוראת סעיף 28 לחוק יסוד: הממשלה, לא הצליח להרכיבה או שהציג ממשלה והכנסת דחתה את בקשתה להביע בה אמון, אזי לא תפוזר הכנסת ואילו הממשלה המכהנת תמשיך בכהונתה ולא תיחשב כמתפטרת.
25.הצדדים יתמכו בתיקוני החקיקה הדרושים להביא לידי כך שחוק לפיזור הכנסת לפני תום הקדנציה הקבועה בחוק, יעבור רק אם יתמכו בו 65 חברי כנסת בקריאה השלישית.
26.תוקם ועדה מתמדת לבחינת רפורמות ממשליות שבה תיוצג כל אחת מסיעות הקואליציה. הוועדה תבחן באופן שוטף הצעות לרפורמות בשיטת הממשל, בשיטת הבחירות, בדיני הבחירות, במערכות היחסים בין דרג הפקידות לבין הדרג הנבחר. הוועדה תגבש הצעות נוספות לתיקוני חקיקה כאמור, אך ורק בהסכמת כל הסיעות החברות בקואליציה.
27.בין השינויים שייבחנו על ידי הועדה האמורה בסעיף 26 לעיל יהיה מעבר לשיטה של תקציב דו-שנתי.
28.הצדדים מתחייבים לתמוך בחקיקה כהוראת שעה, לפיה יתאפשר לממשלה להעביר את תקציב המדינה בתוך 90 ימים מיום כינון הממשלה וכמו כן תהיה רשאית להעביר תקציב דו-שנתי לשנים 2009-2010 והכל על פי החלטת ראש הממשלה.
29.הצדדים מסכימים כי חוקי יסוד חדשים או שינוי בחוקי יסוד הקיימים, יוגשו ויחוקקו אך ורק בהסכמת כל אחת מסיעות הקואליציה שתוקם. תובא הצעה להצבעה בניגוד לאמור, יצביעו סיעות הקואליציה כנגדה.
30.הממשלה תגבש הצעת חוק ממשלתית שתאפשר הצבעה של ישראלים השוהים בחו"ל ביום הבחירות, בתנאים ובתבחינים שיוסכמו על דעת הסיעות החברות בקואליציה. הצעת החוק תונח על שולחן הכנסת בתוך שנה מיום כינון הממשלה.
31.הממשלה תפעל לתקן את ההחלטות הנדרשות, כך שוועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה יציעו שלושה מועמדים לפחות להחלטתו של הגורם המחליט, ותהיינה רשאיות לדרג את המלצתן.
32.הצדדים יפעלו לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים כך שחברי כנסת, המהווים שליש מחברי סיעה קיימת או מונים שבעה חברים לפחות, לפי הנמוך מבין השניים, יהיו רשאים להתפלג מסיעה קיימת.
33.הצדדים יפעלו ללא דיחוי לביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים (להלן בסעיף זה: "התיקון לחוק"), כך ששר אחד לכל היותר מקרב חברי הכנסת של כל סיעה בכנסת המיוצגת בממשלה, יהיה רשאי להתפטר מחברותו בכנסת בהתאם לתיקון לחוק, ובמקומו ייכנס המועמד הבא ברשימה לכנסת ("החוק הנורבגי"). לשר תהיה אפשרות חזרה לכהונה בכנסת עם סיום כהונתו כשר או עם סיום כהונת הממשלה.
34.הצדדים יפעלו ביחד ויתמכו בכנסת בחקיקתו של חוק תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק המדינה.

35.רפורמה במינהל מקרקעי ישראל
הצדדים יפעלו ביחד לקידום רפורמה במנהל מקרקעי ישראל בהתאם לעקרונות המפורטים בהסכמים הקואליציוניים האחרים

דת ומדינה
36.הממשלה תפעל להגיע להסכמה רחבה בעם בנושאים השנויים במחלוקת בתחום דת ומדינה.
37.יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה.
38.ההסדרים המוסכמים בנושאי גיור ופתרון בעיית מנועי החיתון כפי שמופיעים בהסכמים הקואליציוניים האחרים מקובלים על סיעת הבית היהודי.
39.יוקם פורום להידברות מתוך רצון טוב בין ראשי המפלגות ש"ס והבית היהודי ונציג מטעמו של ראש הממשלה שיוסכם על הצדדים בנושא השירותים הדתיים.
חינוך וחברה

40.הצדדים יפעלו לקידום רפורמה מקיפה במערכת החינוך, במסגרתה תורחב יכולת הבחירה של הורי התלמידים לגבי בתי הספר בהם ילמדו ילדיהם, תוך הבטחת שקיפות והגדלת המידע המצוי בידי ההורים לגבי ביצועי בתי הספר.
הצדדים יפעלו לקידום מהלכים להעצמת מנהל בית הספר ובכלל זה אוטונומיה בניהול התקציבי של בית הספר ובקידום מהלכים להגברת השפעתו על בחירת עובדי ההוראה בבית הספר ועל סיום העסקתם. כמו כן יקודמו מהלכים לחיזוק מעורבות השלטון המקומי במערכת החינוך.
הצדדים יפעלו לטיפוח המצוינות במערכת החינוך ולהעמקת החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ואוניברסאליים.
41.הממשלה תקדם את החינוך והתרבות בכלל, ובפרט בתחום המורשת היהודית והרעיון הציוני, לרבות בחינה של הגברת לימודי יהדות וזיקה למסורת היהודית בחינוך הממלכתי.
42.תקציב המוסדות התורניים בשנים 2009 ו-2010 יעמוד על סך של 975 מיליוני ₪ לשנה, מתוכם סך של 720 מיליוני ₪ בבסיס התקציב. סכום שלא ינוצל בשנת 2009, ובלבד שלא יעלה על 100 מיליוני ₪, יועבר כעודפים לשנת 2010 ויתווסף לתקציב לאותה שנה כאמור. תקציב המוסדות התורניים לא יקוצץ על ידי הממשלה במהלך שנת 2009.
43.תישמר עצמאותו ויחוזק מעמדו של החינוך הממלכתי-דתי. כל שינוי במעמדו, בעצמאותו או בחלקו של החינוך הממלכתי-דתי בתוך מסגרת כלל החינוך לא ייעשה ללא היוועצות בבית היהודי.
44.לא ייסגר מוסד חינוכי ממלכתי-דתי יחידי ביישוב אלא בהסכמת מועצת החינוך הממלכתי-דתי.
45.יישמר מעמדו והיקפו של השירות הלאומי.
46.הצדדים יפעלו למתן מענה ראוי לצרכים של מוסדות החינוך התורניים התיכוניים של החינוך הממלכתי-דתי ולמפעלי החינוך של הציונות הדתית.
47.הממשלה תקצה בכל שנה מהשנים 2009 ו-2010 סכום של 70 מיליוני ₪ בשנה ליעדים ולמיזמים בתחומי החינוך, הרווחה ויעדי הציונות הדתית, שיוקצה על פי דין.
48.הממשלה תמנה צוות מקצועי של מומחים בתחומים שונים לצורך בדיקת מעבר המשק לשבוע עבודה של חמישה ימים, לרבות בדיקת יום המנוחה הנוסף לשבת, מתוך מגמה להקטין את החיכוך בין דתיים ושאינם דתיים ולמניעת פגיעה בשומרי מסורת. המלצות הצוות יובאו בפני הממשלה.
49.מוסכם כי יתוקן חוק הביטוח הלאומי כך שתינתן תוספת לקצבאות ילדים במהלך הדרגתי פרוס על פני שלוש שנים בעלות כוללת של 1,400 מיליוני ₪ בהבשלה מלאה. בסוף המהלך ההדרגתי תינתן תוספת בגין הילד השני, הילד השלישי והילד הרביעי בבית אב בסכום זהה של 93 ₪ לכל ילד כאמור כמפורט להלן: החל מיום 1.7.2009 תעמוד קצבת הילדים לילד רביעי על סך של 252 ש"ח וקצבת הילדים לילד שלישי תעמוד על סך של 219 ₪. החל מיום 1.7.2010 תעמוד קצבת הילדים לילד רביעי ולילד שלישי על סך של 252 ₪ וקצבת הילדים לילד שני תעמוד על סך של 195 ₪. החל מיום 1.7.2011 תעמוד קצבת הילדים לילד שני עד רביעי על סך של 252 ₪.
50.החל מיום 1.7.2012 תגדל הקצבה בגין הילד השני, הילד השלישי והילד הרביעי לסך של 259 ₪ לכל ילד. תוספת זו הינה בנוסף לתוספת בסך כולל של 1,400 מיליוני ₪ הנזכרת לעיל.
51. חוק הביטוח הלאומי יתוקן וייקבע בו כי לא יינתנו קצבאות ילדים במקרים הבאים: א. להורה שילדיו הוצאו מחסותו בהתאם להחלטת בית המשפט המוסמך; ב. להורה שילדיו אינם לומדים באופן סדיר במוסד חינוך, כהגדרתו בחוק לימוד חובה; ג. להורה שילדיו אינם מקבלים את החיסונים הנדרשים לגילו בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות.
52.ראש הממשלה ימנה צוות מקצועי בהשתתפות נציגי נציבות שירות המדינה, משרד האוצר, משרד המשפטים וגורמים נוספים שיבחן סוגי תפקידים ומשרות בשירות הציבורי בהן נכון ורלבנטי שהסמכה לרבנות המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל תיחשב כתואר רלבנטי לענין הכשירות הנדרשת.
53.ראש הממשלה ימנה ועדה מקצועית שתיבחן סוגית הסדרה בהכרה בלימודים גבוהים תורניים. בועדה ישתתפו נציגי משרדי האוצר, המשפטים, החינוך, המועצה להשכלה גבוהה, נציבות שירות המדינה, גורמים תורניים וגורמים רלוונטיים נוספים. הועדה תגיש מסקנותיה לראש הממשלה תוך 9 חודשים מעת הקמתה.

ועל כך באנו על החתום:

____________________ ______________________
הליכוד הבית היהודיאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

נתניהו תכריע : אדלשטיין יו"ר הכנסת

דניאל נחמיה

מה שלא מספרים לכם על אורי יוגב ומינויי דירקטורים

אריק זיו ויזר

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ אופיר אקוניס: "לאחר הקריאה הראשונה,על הממשלה לבחון מחדש את המע"מ על התיירות"

אריק זיו ויזר

שאמה יוזם הצעת חוק מהפכנית

אריק זיו ויזר

מנסים למנוע רפורמות

אריק זיו ויזר

בית המשפט העליון מתנהל בצורה חד סטרית

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן