30.8 C
תל אביב
15 באוגוסט 2022
ליכודניק
במצודה והמוסדות

עתירה לבית הדין של הליכוד לכינוס מרכז הליכוד לאישור ההסכמים הקואליציוניים

מספר חברי מרכז הליכוד הגישו באמצעות עו”ד אביעד ויסולי עתירה דחופה לבית הדין של הליכוד בדרישה להורות על כינוס מרכז הליכוד לאישור ההסכמים הקואליציוניים של הליכוד, עוד בטרם הצגת הממשלה. העותרים טוענים כי חוקת הליכוד מחייבת את אישור מרכז הליכוד לכל הסכמים של הליכוד עם מפלגות אחרות.
כמו כן נטען בעתירה כי הליכוד התחייב בהסכם עם מפלגת העבודה לאמץ הסכמים קודמים של ממשלות השמאל (כגון “הצהרת אנאפוליס” ו”מפת הדרכים”) התחייבות זו עומדת בסתירה מהותית לסעיף 1ב לחוקת הליכוד הקובע כי “הליכוד יפעל לשמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, ולהתמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.” בנוסף, סעיף “ההסכמים הקודמים” בהסכם עם מפלגת העבודה סותר לחלוטין את החלטת מרכז הליכוד ממאי 2002 כי “לא תיכון מדינה פלשתינאית ממערב לירדן”. החלטה זו עומדת בתוקפה ומחייבת את כל מוסדות הליכוד, כולל יו”ר התנועה וחברי סיעת הליכוד בכנסת.
עוד נטען בעתירה כי צוות המו”מ של הליכוד ויתר למפלגות שקבלו כמחצית הקולות שקיבל הליכוד בבחירות (“ישראל ביתנו” ו”העבודה” שניים מתוך שלושת התיקים הבכירים בממשלה (בטחון וחוץ) והתיקים שהשאיר צוות המו”מ לליכוד הם תיקים זוטרים ושוליים.
לבסוך נטען בעתירה כי במידה ומרכז הליכוד לא יאשר את ההסכמים הקואליציוניים, חברי סיעת הליכוד בכנסת לא יהיו מחויבים להם ויוכלו להצביע בניגוד אליהם.

בבית הדין של הליכוד
בתל אביב

בעניין:
עו”ד אביעד ויסולי
שבתאי שירן
משה שטנגר
כולם באמצעות עו”ד אביעד ויסולי
רח’ דישראלי 36, חיפה
טל’: 8112099 – 04 5791746 – 050
פקס: 8243490 – 04
להלן: העותר

נ ג ד

1.ח”כ משה כחלון, יו”ר מרכז הליכוד
2.ח”כ בנימין נתניהו, יו”ר הליכוד
3.ח”כ גדעון סער
4.הליכוד, תנועה לאומית ליברלית
כולם באמצעות ב”כ עו”ד אבי הלוי
כנרת ( המושבה ) ד.נ עמק הירדן 15105
טלפון:6709330-04 פקס: 6709443- 04
נייד:4326312 – 052
להלן: המשיבים

עתירה דחופה ביותר לבית הדין של הליכוד

הסעד המבוקש
בית הדין הנכבד מתבקש להורות למשיבים לכנס בדחיפות את מרכז הליכוד לדיון והצבעה על ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בראשי תיבות עם מפלגות אחרות בכנסת ה – 18 לשם כינון הממשלה. כינוס המרכז מתבקש עוד לפני חתימה סופית על הסכמים הקואליציוניים והצגת הממשלה בכנסת.
כן מתבקש ביה”ד הנכבד ליתן סעד זמני אשר יורה למשיבים שלא לחתום ולהציג את ההסכמים הקואליציוניים לפני החלטה סופית של ביה”ד בעתירה או כינוס המרכז, בהתאם לפסק הדין.

נימוקי העתירה:
1.העותרים הם חברי מרכז הליכוד.
2.המשיבים 1 – 3 הם ח”כים בכנסת ה – 18 מטעם הליכוד.
3.ביום 10.2.09 התקיימו הבחירות לכנסת ה – 18.
4.בעקבות הבחירות הטיל נשיא המדינה על יו”ר התנועה, ח”כ בנימין נתניהו (משיב 2) להרכיב את הממשלה.
5.ח”כ נתניהו מינה צוות למו”מ עם המפלגות השונות (להלן “צוות המו”מ”) בראשת ח”כ גדעון סער (משיב 3).
6.צוות המו”מ נשא ונתן עם המפלגות השונות והגיע עימן להסכמים קואליציוניים אשר נחתמו בראשי תיבות או בהתניות כאלה ואחרות. כך לדוגמא נחתם הסכם עם מפלגת “העבודה” ביום 24.3.09 ועם מפלגת “הבית היהודי” ביום 25.3.09. הסכמים נוספים נחתמו בראשי תיבות עם “ישראל ביתנו” ו”ש”ס”. צוות המו”מ מקיים עדיין מו”מ עם מפלגות נוספות.
7.ההסכמים הקואליציוניים עלולים לעמוד בסתירה לסעיף 1 לחוקת הליכוד, למצע התנועה ובסיעת הליכוד בכנסת.
8.כך, לדוגמא, הליכוד התחייב בהסכם עם מפלגת העבודה לאמץ הסכמים קודמים של ממשלות השמאל (כגון “הצהרת אנאפוליס” ו”מפת הדרכים”) התחייבות זו עומדת בסתירה מהותית לסעיף 1ב לחוקת הליכוד הקובע כי “הליכוד יפעל לשמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, ולהתמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.”
9.כמו כן, סעיף “ההסכמים הקודמים” בהסכם עם מפלגת העבודה סותר לחלוטין את החלטת מרכז הליכוד ממאי 2002 כי “לא תיכון מדינה פלשתינאית ממערב לירדן”. החלטה זו עומדת בתוקפה ומחייבת את כל מוסדות הליכוד, כולל יו”ר התנועה וחברי סיעת הליכוד בכנסת.
10.כמו כן ויתר צוות המו”מ של הליכוד למפלגות שקבלו כמחצית הקולות שקיבל הליכוד בבחירות (“ישראל ביתנו” ו”העבודה”) על שניים מתוך שלושת התיקים הבכירים בממשלה (בטחון וחוץ).
11.גם התיקים שהשאיר צוות המו”מ לליכוד הם תיקים זוטרים ושוליים, כאשר כל התיקים המשמעותיים חולקו למפלגות הקטנות.
12.בנוסף לכך יהיו לליכוד בממשלה ובקבינט מיעוט של כשליש מהשרים בלבד.
13.עפ”י ס’ 50 לחוקת הליכוד מרכז הליכוד הינו המוסד העליון של התנועה, והוא רשאי להחליט בכל ענייני התנועה. לפי ס’ 147 לחוקת התנועה, כל גוף של התנועה יזומן על ידי היו”ר שלו.
14.ס’ 80 לחוקת הליכוד קובע: “החלטה על התקשרות של התנועה עם גוף פוליטי אחר תתקבל במרכז, והיא טעונה רוב של חברי המרכז.” ניתן לראות בהסכמים הקואלציוניים התקשרות של הליכוד עם גוף פוליטי אחר המחייבת אישור המרכז בהתאם לס’ 80 לחוקה.
15.העותר פנה אל יו”ר מרכז הליכוד בבקשה לכנס את המרכז לדיון והצבעה על הסכמים הקואליציוניים (העתק הפנייה מצ”ב).
16.יו”ר המרכז, ח”כ כחלון (משיב 1), לא השיב לעותר בכתב אך הודיע לו בעל-פה כי על אף שהוא מסכים לכינוס המרכז, עפ”י חוקת הליכוד הוא חייב לקבל את הסכמת יו”ר התנועה לכינוס המרכז ויו”ר התנועה מתנגד.
17.טעה משיב 1 בהבנת חוקת הליכוד. ס’ 82 לחוקת הליכוד קובע כי: “סדר היום ומועד הכינוס של ישיבת המרכז, למעט ישיבה שתזומן לפי סעיף 84. (א) יתואמו בין יו”ר מרכז לבין יו”ר התנועה. במקרה של חילוקי דעות תכריע עמדת יו”ר התנועה.” עפ”י נוסח החוקה המפורש, אין צורך לקבל את הסכמת יו”ר התנועה לעצם כינוס המרכז אלא רק למועדו ולסדר היום שלו. עפ”י חוקת הליכוד, התיאום הנדרש עם יו”ר התנועה הינו טכני במהותו, ויו”ר התנועה אינו יכול להשתמש בסעיף זה כ”זכות וטו” שלו על מנת לטרפד את כינוס המרכז או לעקר את המרכז מכל משמעות ותוכן (למשל על ידי דחייתו עד שהוא מאבד מהרלבנטיות שלו).
18.בנוסף האמור לעיל – במידה ומרכז הליכוד לא יאשר את ההסכמים הקואליציוניים, חברי סיעת הליכוד בכנסת לא יהיו מחויבים להם ויוכלו להצביע בניגוד אליהם.
19.אשר על כן מתבקש בית הדין הנכבד להתכנס ולהורות בדחיפות על כינוס מרכז הליכוד לדיון והצבעה על כל אחד מההסכמים הקואליציוניים שהליכוד מבקש לחתום עם מפלגות אחרות בכנסת – 18. כינוס המרכז מתבקש בטרם ייחתמו ההסכמים הקואליציוניים באורח סופי ויוצגו בכנסת.
20.בית הדין הנכבד מתבקש להוציא מלפניו בהקדם האפשרי צו זמני המורה למשיבים 2 – 3 שלא לחתום סופית על ההסכמים הקואליציוניים ולא להציגם לכנסת בטרם קיבל ביה”ד הנכבד החלטה סופית בעתירה זו או בטרם יכונס המרכז, בהתאם לפסק הדין בעתירה.

__________________________
עו”ד אביעד ויסולי – בשם העותריםאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

רשימת המועמדים בסניף קרית ים

אריק זיו ויזר

גדי אריאלי הרחיק את יגאל עמדי/אריק זיו

אריק זיו ויזר

הישג לשר כץ. רק 11 מתנגדים למינויו כיו”ר ועדת כספים

אלי חזן

ראשי הרשויות הערביות ממשיכים להתפקד לליכוד

אריק זיו ויזר

התוצאות לצירי הועידה במייסדים

אריק זיו ויזר

הקונגרס הציוני בתקופת הפוסט ציונות

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן