14.1 C
תל אביב
27 בפברואר 2024
ליכודניק
הכנסת

נחתם הסכם קואליציוני – הליכוד עם ישראל ביתנו

ההסכם הראשון שנחתם לא משאיר פתח לממשלת האחדות, אך גורם בכיר בליכוד אמר אנחנן מעדיפים ממשלת אחדות, הליכוד לא יבגוד בשותפיו ולכן פניו להצגת ממשלה ביום רביעי. הסכם קואליציוני
לכינון הממשלה ה-32 למדינת ישראל
שנערך ונחתם בתאריך י"ט באדר התשס"ט, 15 למארס 2009

בין
סיעת הליכוד בכנסת ה-18 [להלן: "הליכוד"]

ובין
סיעת ישראל ביתנו בכנסת ה-18 [להלן: "ישראל ביתנו"]

הואיל ובהתאם לתוצאות הבחירות לכנסת ה-18 הטיל נשיא המדינה על ח"כ בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה ה-32 (להלן: "הממשלה");
והואיל וחבר הכנסת בנימין נתניהו מבקש להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת;
והואיל והצדדים להסכם זה מבקשים לקיים קואליציה יציבה, שתביע אמון ותתמוך בממשלה ובפעילותה, למשך כל תקופת כהונתה של הכנסת ה- 18;
והואיל והליכוד וישראל ביתנו רואים בדומה רבות מהסוגיות העומדות לפתחה של הממשלה לכשתוקם;
והואיל והצדדים מעוניינים להיות שותפים בממשלה על בסיס קווי היסוד שסוכמו ואשר הינם מצורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו;
והואיל והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את התחייבויותיהם ההדדיות בקשר עם הקמתה של הממשלה ובמהלך כהונתה, בהסכם ממצה שיפורסם בהתאם להוראות החוק,
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר כלהלן:

מבוא
1. המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מתוכנו.
2. להסכם זה יצורפו, כחלק בלתי נפרד הימנו, המסמכים האלו:
נספח א' – קווי היסוד של מדיניות הממשלה.
נספח ב' – דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת
הנספחים האמורים יצורפו עם חתימתם על ידי כל מרכיבי הקואליציה, ועד אז ייחתם הסכם זה בראשי תיבות. מובהר בזאת, כי עם חתימתו של הסכם זה בראשי תיבות, מצורפת לו טיוטת קווי היסוד שתוצג לכל מרכיבי הקואליציה, ולא יחול בה שינוי אלא בהסכמת הצדדים.
3. לצד הסכם זה יבואו בעתיד הסכמים עם סיעות נוספות בכנסת. הסכמים אלה לא יעמדו בסתירה להוראותיו של הסכם זה.
4. הסכם זה וכמותו כל ההסכמים עם המצטרפים לקואליציה יפורסמו לציבור בדרך הקבועה בחוק.
5. הצדדים להסכם זה רואים חשיבות לאומית בהקמת ממשלת אחדות לאומית בעת הזו. ידוע ומוסכם עליהם כי אם תקום ממשלה כזו יידרשו שינויים והתאמות בהסכם זה, לרבות נספחיו ולרבות סוגיית חלוקת התפקידים בין סיעות הקואליציה.

קואליציה
6. שתי הסיעות: הליכוד וישראל ביתנו הגיעו להסכם בדבר קיום קואליציה עד תום כהונתה של הכנסת ה- 18.
7. סיעת הליכוד, סיעת ישראל ביתנו ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה, יביעו אמון בממשלה עת תתייצב לפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה (נספח א'), על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים ויגבשו רוב יציב לפעילותה.
8. פעילות הקואליציה בכנסת, דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה מוסדרים במסמך דרכי עבודת הקואליציה (נספח ב'). הסיעות השותפות לקואליציה ינהגו על פי המפורט במסמך האמור ויפעלו לאכיפת משמעת קואליציונית.
9. סיעות הליכוד, ישראל ביתנו ושאר הסיעות השותפות לקואליציה, מתחייבות לתמוך ולהצביע בעד בחירתם של המועמדים השונים לתפקידים בממשלה ובכנסת לפי ההסכמים הקואליציוניים והחלטות הקואליציה, הן מטעם הליכוד, הן מטעם ישראל ביתנו והן מטעם הסיעות האחרות השותפות לקואליציה, לכלל התפקידים והכהונות השונות.
הפרק המדיני
10. הממשלה תפעל בנחישות ובהתמדה כנגד ארגוני טרור המאיימים על ישראל (להלן: "ארגוני טרור") ותעשה כל שנדרש כדי למגרם.
11. יעד אסטרטגי של מדינת ישראל יהיה הפלת שלטון החמאס בעזה.
12. הממשלה תפעל בנחישות להפסקת כל ירי על המדינה ותושביה בדגש על ירי מרצועת עזה.
13. הממשלה תפעל למניעתה של הזרמת כספים לארגוני טרור ולגורמים טרוריסטיים.
14. הממשלה תפעל למניעת הסתה כנגד מדינת ישראל והעם היהודי לרבות במערכות חינוך, דת והסברה.
15. הממשלה לא תנהל משא ומתן מדיני עם ארגוני טרור.
16. ישראל תפעל במלוא מאמציה, במיוחד אל מול הקהילה הבינלאומית, במטרה למנוע את התחמשותה הגרעינית של אירן, בהדגשה כי אין להשלים עם אירן גרעינית המהווה סכנה למדינת ישראל, למדינות האזור ולעולם החופשי כולו.
17. הממשלה תפעל לחיזוק היחסים האסטרטגיים עם רוסיה ובמסגרת זו תפעל להקמת ועדה משותפת לדיאלוג אסטרטגי ישראל רוסיה. מטעם ישראל יעמוד בראש הוועדה יעמוד שר החוץ.

קבינט עליה
18. הממשלה תכריז על השנים 2009-2010 כשנות קליטה מוגברת של עליה ושל השבת ישראלים ותפעל בהתאם וכמפורט להלן.
19. הממשלה תקים קבינט (ועדת שרים) לעליה ולקליטה, אשר בדיוניו ישתלבו, לפי הצורך והעניין, כל הגורמים הממשלתיים והממלכתיים העוסקים בתחום (לרבות נתיב – לשכת הקשר), וכן נציגים של גופים חוץ-ממשלתיים רלוונטיים לרבות הסוכנות היהודית והג'וינט (להלן בפרק זה: "הקבינט").
20. פעולות המדינה כלפי הגופים החוץ-ממשלתיים העוסקים בתחום יוכוונו על ידי הקבינט. ככל שיידרש שינוי בהחלטות ממשלה קודמות בהקשר זה, יפעלו הצדדים לעשות כן.
21. שר מטעם ישראל ביתנו יעמוד בראשות הקבינט האמור.
22. לצורך יישום המדיניות האמורה, יועמד סכום חד-פעמי של 82 מליון ₪ אשר יוקצה על ידי הקבינט בעיקר לשימושים אלה: תכנית קמ"ע (קליטת מדענים עולים), מינהל הסטודנטים, קליטה בקהילה, תעסוקה והחטיבה להתיישבות.
23. הממשלה תפעל לפתרון מצוקת הדיור בקרב עולים. הממשלה תקצה 2,000 מכסות לזכאים ל"שכירות ארוכת טווח". במסגרת זו יקבל הזכאי סיוע בסכום כולל של עד 1,500 ₪ לחודש למשך תקופה של 5 שנים. סכום זה כולל את הסיוע בשכר דירה הניתן כיום.
24. הממשלה תפעל ללא דיחוי לסייע לעולים בהכשרה מקצועית, ביזמות עסקית, בתעסוקה, בלימוד השפה העברית ובשילובם במשק, בשירות הצבאי, במוסדות ההשכלה הגבוהה והמחקר ובמערכות החינוך, וכן תפעל למתן עדיפות לקליטתם בשירות הציבורי.
25. הממשלה תפעל ללא דיחוי לפתרון מצוקתן של קבוצות טעונות עזרה בקרב העולים, ובמיוחד קשישים, משפחות חד-הוריות, נכים, ניצולי שואה, ותיקי מלחמת העולם השניה וכיוצא באלה.
26. הממשלה תפעל לקידום התשלומים לזכאים לפנסיות מארצות המוצא. תוקם ועדת שרים לעניין זה ובראשותה יעמוד שר מטעם "ישראל ביתנו".

תקציב, שינויים בשיטת הממשל ומשילות
27. הצדדים יתמכו בתיקון מיידי של חוק יסוד: משק המדינה, באופן שייקבע בו, שעל מנת להעביר הצעת חוק תקציבית פרטית כהגדרתה בחוק האמור, יידרש רוב של 55 חברי כנסת בכל אחת משלוש הקריאות במקום 50 כקבוע כיום בחוק.
28. הצדדים יתמכו בתיקוני החקיקה הנדרשים, לרבות תיקונו של סעיף 28 לחוק יסוד: הממשלה, כך שייקבע בחוק היסוד האמור כי אם הביעה הכנסת אי אמון בממשלה, וחבר הכנסת עליו הוטלה הרכבת הממשלה בהתאם להוראת סעיף 28 לחוק יסוד: הממשלה, לא הצליח להרכיבה או שהציג ממשלה והכנסת דחתה את בקשתה להביע בה אמון, אזי לא תפוזר הכנסת ואילו הממשלה המכהנת תמשיך בכהונתה ולא תיחשב כמתפטרת.
29. הצדדים יתמכו בתיקוני החקיקה הדרושים להביא לידי כך שחוק לפיזור הכנסת לפני תום הקדנציה הקבועה בחוק, יעבור רק אם יתמכו בו 65 חברי כנסת בקריאה השלישית.
30. תוקם ועדה מתמדת לבחינת רפורמות ממשליות שבה תיוצג כל אחת מסיעות הקואליציה. הוועדה תבחן באופן שוטף הצעות לרפורמות בשיטת הממשל, בשיטת הבחירות, בדיני הבחירות, במערכות היחסים בין דרג הפקידות לבין הדרג הנבחר. הוועדה תגבש הצעות נוספות לתיקוני חקיקה כאמור, בהסכמת כל הסיעות החברות בקואליציה.
31. בין השינויים שייבחנו על ידי הועדה האמורה בסעיף 29 לעיל יהיה מעבר לשיטה של תקציב דו-שנתי.
32. הצדדים מתחייבים לתמוך בחקיקה כהוראת שעה, לפיה יתאפשר לממשלה להעביר את תקציב המדינה בתוך 90 ימים מיום כינון הממשלה וכמו כן תהיה רשאית להעביר תקציב דו-שנתי לשנים 2009-2010 והכל על פי החלטת ראש הממשלה.
33. הצדדים מסכימים כי חוקי יסוד חדשים או שינוי בחוקי יסוד הקיימים, יוגשו ויחוקקו אך ורק בהסכמת כל אחת מסיעות הקואליציה שתוקם. תובא הצעה להצבעה בניגוד לאמור, יצביעו סיעות הקואליציה כנגדה.
34. הממשלה תגבש הצעת חוק ממשלתית שתאפשר הצבעה של ישראלים השוהים בחו"ל ביום הבחירות, בתנאים ובתבחינים שיוסכמו על דעת הסיעות החברות בקואליציה. הצעת החוק תונח על שולחן הכנסת בתוך שנה מיום כינון הממשלה.
35. הממשלה תפעל לתקן את ההחלטות הנדרשות, כך שוועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה יציעו שלושה מועמדים לפחות להחלטתו של הגורם המחליט, ותהיינה רשאיות לדרג את המלצתן.
36. הצדדים יפעלו לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים כך שחברי כנסת, המהווים שליש מחברי סיעה קיימת או מונים שבעה חברים לפחות, לפי הנמוך מבין השניים, יהיו רשאים להתפלג מסיעה קיימת.
37. הצדדים יפעלו ביחד ויתמכו בכנסת בחקיקתו של חוק תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק המדינה.

חיילים משוחררים
38. לעניין פרק זה: "חייל משוחרר" – מי ששירת שירות צבאי לרבות מי ששירת שירות לאומי ושירות חלופי.
39. הממשלה תקבע ו/או תביא לידי חקיקה של חבילת הטבות לחייל משוחרר כלהלן:
39.1. פטור מלא (על דרך של מענק ו/או בדרך אחרת) משכר לימוד בכל מוסד אקדמי (כולל מכללות להכשרות מורים) ועד לגובה שכר לימוד שנתי של 8,800 ₪, ולא יותר משכר לימוד של שלוש שנות לימוד מלאות. תבוצע דיפרנציאציה בפטור האמור משכר הלימוד והוא יוקצה, במלואו או בחלקו, על פי מספר חודשי השירות ועל פי אופי השירות. למען הסר ספק, סעיף קטן זה ייושם מתוך המקורות התקציביים העומדים כיום לטובת הקרן לחיילים משוחררים, ומבלי לגרוע מהזכויות הקיימות לחיילים משוחררים.
39.2. הממשלה באמצעות נציגיה ו/או באמצעות חקיקה, אם וככל שתידרש, תפעל במטרה להקצות קרקעות לבניה באופן מיטיב עם חיילים משוחררים, לרבות בדרך של עדיפות במכרזים, הקצאה ייעודית של קרקעות באזורים שיוגדרו והנחה במחירי הרכישה. בין היתר, תפעל הממשלה באמצעות נציגיה ו/או באמצעות חקיקה, אם וככל שתידרש, לגרום להקצאות לחיילים משוחררים של קרקעות בחינם ו/או בתנאים מועדפים ביותר, באיזורי הפריפריה ובהתאם לתוכנית עבודה שתיקבע.
39.3. הממשלה תפעל להענקת פטור לחיילים משוחררים, במהלך השנה הראשונה לשחרורם ובכפוף לכך שביצעו שירות תקין, מתשלום אגרות מסויימות. הממשלה תקבע תוך 60 יום מיום הקמתה את הרשימה של האגרות הפטורות והיקף הפטור.
39.4. הממשלה תפעל להעדפה נוספת של חיילים משוחררים בקביעת זכאות לקבלת משכנתאות מסובסדות ברכישת דירה ובלבד שלא תהיה כרוכה בתוספת תקציבית.
39.5. הממשלה לא תציע לכנסת לצמצם את רשימת העבודות הנדרשות או המועדפות בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 ואף תפעל להוספת עבודות נוספות נדרשות לרשימה.

אזרחות
40. הממשלה תפעל ליתן מענה לתופעות של אי נאמנות למדינה, בין היתר, באמצעות תיקוני החקיקה הבאים:
40.1. מתן סמכות בחוק לבית משפט ו/או לרשות מינהלית (להלן: "הגורם המוסמך") לשלול זכות לקצבאות, למענקים, לתמיכות, לשכר או לסיוע כלכלי, הניתנים על פי דין ו/או הניתנים על ידי המדינה ו/או גוף מתוקצב על ידה, למי שנמצא על-ידי הגורם המוסמך כי ביצע אחת מאלה:
א. מעשה המעניק סמכות לשלילת אזרחות לפי סעיף 11(ב) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952.
ב. הינו "פעיל טרור" כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005.

40.2. יתוקן סעיף 11(ב) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952 כך שיכלול סמכות לשלילת אזרחות אף בגין מעשה המהווה ריגול, כהגדרתו בסעיף 112 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
גיור
41. הממשלה תפעל, ביחד עם הרבנות הראשית לישראל, להביא למספר שינויים במערך הגיור כלהלן:
41.1. מדינת ישראל תיחשב כאזור אחד לעניין גיור.
41.2. תעודת גיור, שניתנה על ידי בית דין מוסמך, תשמש כראיה ליהדותו של נושא התעודה בפני כל גורם שהוא ולכל צורך ועניין.
41.3. לא יהא תוקף לביטולו של גיור שנעשה על ידי בית דין מוסמך, אלא אם כן החליט בית הדין המגייר, כי הגיור נעשה על בסיס מידע מטעה או הסתרת מידע מכוונת, על ידי המתגייר בטרם הגיור.
41.4. חבר בית דין מיוחד לגיור, שהינו רושם נישואין מוסמך על ידי הרבנות הראשית, יהא מוסמך לטפל ברישום נישואין של בני זוג אשר אחד מהם לפחות התגייר בבית דין מיוחד לגיור, יהא מקום מגוריהם של בני הזוג כאשר יהא.
41.5. הממשלה תפעל ללא דיחוי להוספת תקנים של דיינים בבתי דין מיוחדים לגיור, ולהרחבת מערך הגיור בהתאם.
41.6. רבני עיר ומועצות מקומיות, אשר הוסמכו על ידי מועצת הרבנות הראשית, יהיו רשאים לגייר על-פי ההנחיות של הרבנות הראשית במסגרת בית דין יחד עם שני דיינים שיאושרו על-ידי הרבנות הראשית. האמור בסעיף-קטן זה כפוף להחלטת מועצת הרבנות הראשית לבטל את החלטתה הקודמת בדבר ביטול סמכות רבני העיר לגייר.
42. הממשלה תפעל לתקן את סעיף 2 בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, באופן שאחרי פסקה 6 בו תבוא פסקה 6א חדשה וזו לשונה: "(6א). לעסוק בענייני הגיור כהלכה".
43. הצעת חוק ממשלתית שתכלול את השינויים האמורים בפרק זה תונח על שולחן הכנסת תוך 90 יום מיום כינון הממשלה.

פתרון בעיית "מנועי החיתון"
44. הצדדים סבורים, שיש למצוא פתרון לבעיית המעמד האישי של "מנועי חיתון". לצורך כך, תוך 60 ימים מיום כינון הממשלה יקים ראש הממשלה צוות בראשות נציג מטעמו ובהשתתפות נציגים מטעם כל סיעות הקואליציה, שידון בדרכים לפתרון הבעיה האמורה במסגרת ההלכה היהודית. מסקנות הצוות והמלצותיו יוגשו לראש הממשלה בתוך 15 חודשים מיום הקמת הצוות.
45. מיד לאחר הקמת הממשלה תקדם הממשלה הצעת חוק ממשלתית לפיה גבר ואשה, ששניהם אינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה באישור בתי הדין, יוכלו להיות מוכרים על ידי המדינה כבני זוג.

דת ומדינה
46. יישמר הסטאטוס קוו בענייני דת ומדינה.

הממשלה והכנסת
47. סיעת הליכוד וסיעת ישראל ביתנו וכמותן הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לפעול במשותף בממשלה ובכנסת לקידום יעדי הממשלה ולהשגתם.
48. בעת כינון הממשלה יביא ראש הממשלה לפני הכנסת את הרכב ממשלתו כאשר חמישה שרים בה מטעם סיעת ישראל ביתנו, שתפקידיהם מפורטים להלן:
48.1. סגן ראש הממשלה ושר החוץ – יו"ר מפלגת ישראל ביתנו יכהן בתפקיד זה.
48.2. השר לבטחון הפנים.
48.3. שר התשתיות הלאומיות.
48.4. שר התיירות.
48.5. השר לקליטת העליה.
49. שר החוץ יעמוד בראשות הוועדה המשותפת לדיאלוג אסטרטגי ישראל-ארה"ב. הממשלה תפעל לחיזוק היחסים האסטרטגיים עם רוסיה ובמסגרת האמור תפעל להקמת ועדה לדיאלוג אסטרטגי, שבראשותה יעמוד שר החוץ.
50. המשרד לבטחון הפנים יקבל אחריות על הרשות למלחמה בסמים.
51. נציג מטעם ישראל ביתנו יתמנה כסגן שר במשרד החוץ.
52. לישראל ביתנו יהיו שלושה נציגים בועדת השרים לענייני חקיקה יחסית לגודלה מקרב הסיעות המרכיבות את הקואליציה.
53. לישראל ביתנו יהיו שלושה נציגים בועדת השרים לענייני בטחון ("הקבינט הבטחוני") שהם שר החוץ, השר לביטחון הפנים ושר נוסף כפי שתודיע ישראל ביתנו.
54. שר מטעם ישראל ביתנו יהיה יו"ר ועדת השרים לעניין פנסיות מארצות המוצא.
55. שר מטעם ישראל ביתנו יהיה השר האחראי על נתיב לשכת הקשר.
56. חבר כנסת מטעם ישראל ביתנו יתמנה כיו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
57. שר מטעם ישראל ביתנו יכהן כיו"ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים.
58. הקואליציה תתמוך בנציג ישראל ביתנו בבחירות לנציג הקואליציה מטעם חברי הכנסת בוועדה למינוי שופטים.
59. במהלך כהונתה של הכנסת ה-18 תחזיק סיעת ישראל ביתנו, לסירוגין וברוטציה, בראשות אחת מהוועדות דלהלן: ועדת החינוך, הוועדה לקליטת עליה והוועדה למעמד הילד. המועדים שבהם תחזיק ישראל ביתנו בראשות כל אחת מהוועדות הללו ייקבעו בהחלטת הוועדה המסדרת של הכנסת ו/או ועדת הכנסת. מובהר בזאת, שבכל זמן מהזמנים, לא תחזיק ישראל ביתנו בראשותה של יותר מוועדה אחת מן הוועדות המנויות בסעיף זה.
60. נציג מטעם ישראל ביתנו יעמוד בראשות הוועדות המעורבות: ישראל-רוסיה, ישראל-אוקראינה, ישראל-בלרוס, ישראל- מולדובה, ישראל-קזחסטן, ישראל-אוזבקיסטן, ככל שתתקיימנה במהלך כהונת הממשלה.

שינויים מבניים
61. הממשלה תפעל לביצועם של השינויים המבניים המפורטים להלן ובכלל זאת לתיקוני החקיקה הנדרשים לשם כך:
61.1. תוקם רשות רגולטורית פנים-ממשלתית לתחום האנרגיה במשק הישראלי כחלק ממשרד התשתיות הלאומיות. רשות החשמל ורשות הגז הטבעי יוטמעו ברשות האמורה (להלן: "רשות האנרגיה").רשות האנרגיה תהיה אמונה על נושא המדיניות, מתן הרשיונות, קביעת תעריפים, תכניות פיתוח, אמות מידה ופיקוח במשקי החשמל והגז הטבעי.
61.2. תכניות הפיתוח של חברת החשמל יאושרו על ידי רשות החשמל, ועם הקמתה של רשות האנרגיה – על ידה.
61.3. הממונה על תאגידים במשרד הפנים והמינהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות יועברו לרשות המים בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מסוף שנת 2009.

חינוך
62. הצדדים יפעלו לקידום רפורמה מקיפה במערכת החינוך, במסגרתה תורחב יכולת הבחירה של הורי התלמידים לגבי בתי הספר בהם ילמדו ילדיהם, תוך הבטחת שקיפות והגדלת המידע המצוי בידי ההורים לגבי ביצועי בתי הספר.
הצדדים יפעלו לקידום מהלכים להעצמת מנהל בית הספר ובכלל זה אוטונומיה בניהול התקציבי של בית הספר ובקידום מהלכים להגברת השפעתו על בחירת עובדי ההוראה בבית הספר ועל סיום העסקתם. כמו כן יקודמו מהלכים לחיזוק מעורבות השלטון המקומי במערכת החינוך.
הצדדים יפעלו לטיפוח המצויינות במערכת החינוך ולהעמקת החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ואוניברסאליים.

בטחון פנים ומאבק בפשיעה
63. הצדדים רואים כאחד מיעדיה המרכזיים של הממשלה את המאבק באלימות ובפשיעה ואת הגברת הבטחון האישי של אזרחי ישראל. להגשמת האמור לעיל, יוקצה סך של 92 מליון ₪ לשימושים שעניינם בטחון הפנים ואכיפת החוק.

שונות
64. הממשלה תפעל ליישום החלטת הממשלה מס. 3578 להקמת אוניברסיטה בגליל וליישום החלטת הממשלה מס' 3579 להסבת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל לאוניברסיטה.
65. הממשלה תפעל לבניה מיידית של חדר מיון ממוגן בבית החולים באשקלון.
66. לבסיס התקציב של משרד החוץ תינתן תוספת של 10 מליון ₪.
67. ל"נתיב-לשכת הקשר" תינתן תוספת חד-פעמית של 75 מליון ₪.
68. לרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול תינתן תוספת חד-פעמית של 15 מליון ₪.

ועל כך באנו על החתום:

_____________ __________________
הליכוד ישראל ביתנואתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

מי מתכונן לברוח

אריק זיו ויזר

מובילים אחדות

אריק זיו ויזר

הצעת חוק חדשה של לוין : כביש 443 לתנועת רכבים ישראלים בלבד

אריק זיו ויזר

לראשונה הוקמה השדולה לקידום הבטיחות בישראל

אריאל אילוז

חזרה לטרור? כרטיס ישיר לכלא בדרך דנון

אריק זיו ויזר

יו"ר הכנסת: ז'בוטינסקי ידע להבחין בין ליברליזם סוציאלי לקפיטליזם דורסני

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן