33.2 C
תל אביב
16 ביולי 2024
ליכודניק
ליכוד ירוק

התנגדות השר ארדן לתזכיר חוק התכנון והבניה

 

מצ”ב מכתב שהוציא היום השר ארדן לראש הממשלה ושר הפנים ובו הוא מביע את התנגדותו לתזכיר חוק התכנון והבניה שידון מחר בממשלה והעברתו לאישור ועדת השרים לחקיקה.
במכתב, מדגיש ארדן כי קיים פער בין העקרונות שאושרו בועדת השרים שדנה ברפורמה לבין התזכיר המוצע ומתריע בפני ראש הממשלה שלא להסכים עם המתווה שמוצע בתזכיר זה
   

 

 

י”ז אדר תש”ע

‏03 מרץ 2010

לכבוד

ח”כ בנימין נתניהו                                ח”כ אליהו ישי

ראש הממשלה                                     שר הפנים

 

מכובדיי,

 

הנדון: התנגדות המשרד להגנת הסביבה לתזכיר חוק התכנון והבניה

 

אני פונה אליך באופן אישי מאחר שאני יודע כי הינך מודע לחשיבות ההגנה על הסביבה, ופועל במסגרת הממשלה לקידום הנושא. לפיכך אני מוצא לנכון להביע דאגה נוכח קידום התזכיר החדש לחוק התכנון והבניה.

 

אבקש להביע את מחאתי והתנגדותי הנחרצת לתזכיר החוק שבנדון, אשר הופץ רק לפני שלושה שבועות, ומציע חוק תכנון ובניה חדש. הצעת החוק עלולה להביא לפגיעה קשה באיכות הסביבה, בטבע, בשטחים הפתוחים ובאיכות חייהם של תושבי מדינת ישראל. להערכתי ולהערכת גורמי המקצוע במשרדי, החוק המוצע ימנע תכנון ראוי של מקרקעי המדינה, ישבש את היררכיית התכניות, ולא יאפשר בקרה ציבורית ראויה על הליכי התכנון.

 

ישראל היא המדינה  הצפופה ביותר בעולם המערבי, שאוכלוסייתה צפויה עוד לגדול בהיקף ניכר. ככזו, הפיתוח חייב להיות מבוקר ומאוזן, ולהבטיח את שימורם של השטחים הפתוחים לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים.

 

להלן בתמצית הערותיי העיקריות. למשרדי עוד הערות פרטניות רבות נוספות, שהן על דעתי ואשר הועברו במכתבה של היועצת המשפטית למשרד להגנת הסביבה ליועץ המשפטי של משרד הפנים.

 

1. הפרטה הפוגעת קשות ביכולת הבקרה הסביבתית על התכנון ועל פרויקטים של פיתוח

 

הצעת החוק מציעה לשלול את תפקיד המשרד להגנת הסביבה כיועץ סביבתי למוסדות התכנון, ולהעביר את הייעוץ הסביבתי של מוסדות התכנון לגורמים פרטיים.

 

הפרטת הבקרה על מערכת התכנון, תביא בהכרח לליקויים קשים ביכולת לבדוק ולהעריך את ההשפעה של פרויקטים על הסביבה. זאת עקב ניגודי עניינים שיופיעו בשכיחות גבוהה, כאשר אותם יועצים מבצעים פעם אחת את הבקרה על היזמים ובפעם אחרת נותנים להם שרותי תכנון וייעוץ.  

 

הנושא הסביבתי כולל תחומים רבים, מגוונים ומורכבים. במשרד להגנת הסביבה אגפים מקצועיים האחראים על כל התחומים הללו, הפועלים ליצור עמדה מגובשת וכוללנית, תוך אינטגרציה ביניהם. הניסיון מלמד כי ליועצים הסביבתיים הפרטיים חסרים כלים וידע מקצועי בכל התחומים. הישענות עליהם, במקום על עובדי המשרד, תמנע יישום של מדיניות סביבתית כלל ארצית אחידה. אנו עומדים על כך כי המשרד להגנת הסביבה ימשיך למלא את תפקידו כיועץ הסביבתי של מוסדות התכנון.

 

 

 

 

2. סיכול הכלי של תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתייים נוספים

 

לפי החוק המוצע יישלל שיקול הדעת הנתון כיום למוסד התכנון לקבוע מתי נדרש תסקיר השפעה על הסביבה. סוגי התכניות שלגביהם תהיה חובת הכנת  תסקיר יוגדרו מראש בתקנות ולא יהיה ניתן לדרוש תסקירים לגבי תכניות אחרות, או להתאים את ההנחיות בתסקיר לכל פרויקט בהתאם למיקומו והיבטיו הייחודיים. הצעות אלה מבטאות חוסר הבנה חמור ומהותי לגבי תהליך הערכת ההשפעה על הסביבה, אשר הינו דינמי ותלוי בהיבטים טכנולוגיים וסביבתיים המתפתחים במהירות

רבה. יתר על כן, מתכנן הועדה המחוזית, ללא כל הכשרה מתאימה, רשאי יהיה לפטור מעריכת בדיקה סביבתית כלשהי. פטורים אלה – ובמיוחד כשהם מתווספים לכך שכל ההתייחסויות הסביבתיות ייעשו ע”י גורמים פרטיים – יובילו לפגיעה קשה ביכולתם של מוסדות התכנון להגן על ערכים סביבתיים בתכניות ולאשר תכניות טובות יותר מבחינה סביבתית.

 

בהקשר זה אציין כי שינוי במערך תסקירי ההשפעה על הסביבה, מנוגד לעמדות שהציגה ישראל בתהליך הצטרפותה לארגון ה- OECD.

 

3. חיזוק כוחם של גורמי הפיתוח על חשבון המייצגים את האינטרס הסביבתי

 

ההרכבים המוצעים של מוסדות התכנון בתזכיר החוק מפרים את האיזונים הקיימים כיום, תוך חיזוקם של גורמי הפיתוח והחלשתם של הגורמים המייצגים אינטרסים סביבתיים וחברתיים, ובראשם אינטרס השמירה על שטחים פתוחים (ובפרט נוכח ביטול הולקחש”פ).

 

אם לא די בכך שהחוק המוצע מקים ועדות משנה שמטרתן קידום פרויקטים של פיתוח, הרי שהרכב אותן ועדות משנה ומוסדות התכנון הקיימים בלתי מאוזן. לפיכך מוצע, כי נציגי רשות הטבע והגנים, שהיו חברים בועדות המשנה החשובות (כגון הולנת”ע) – בהרכביהן של הועדות שהחליפו אותן, ובמיוחד בועדות המחוזיות ובועדות המשנה לתשתיות ברמה הארצית וברמה המחוזית, יוכללו בהרכבים אלו.

 

עוד לפי המוצע, נציגי הארגונים הסביבתיים יתמנו ע”י שר הפנים, ולא ע”י השר להגנת הסביבה, ואף לא בהתייעצות עימו. אין כל הצדקה עניינית להצעה זו. אנו מציעים כי נציגי הארגונים יתמנו ע”י השר להגנת הסביבה.

 

עוד נוכחתי לתדהמתי, כי בניגוד להחלטת הממשלה אין חובה כי אחד מנציגי הציבור בוועדה המקומית יהיה בקיא בתחום איכות הסביבה.

העברת סמכויות נרחבות לועדות המקומיות בלא שכיהן בהן בוודאות נציג ציבור המחוייב לשמירה על הסביבה והינו בעל רקע מקצועי מתאים, תגרום לפגיעה חמורה במיוחד ביכולת להגן על האינטרס הציבורי ולשמור על שטחים ירוקים במרחב העירוני למען הציבור.

 

4. ביטול תכניות המתאר המחוזיות החיוניות לשמירה על השטחים הפתוחים ופגיעה בתכנון

 

בשנים האחרונות הוכנו ואושרו תכניות מתאר מחוזיות, שהיה להן תפקיד חיוני וחשוב לשמירה על שטחים פתוחים והקמת פארקים מטרופולינים. הדוגמא הידועה ביותר לכך הינה פארק אריאל שרון.

 

החוק המוצע מוריד לטמיון את הישגיהן החשובים של תכניות המתאר המחוזיות. בהצגת הרפורמה נאמר כי הוראותיהן של תכניות אלה יוטמעו בתכניות מתאר ארציות ובתכניות מתאר מקומיות כוללניות, אולם לפי הנוסח שהופץ ניתן יהיה להכין תכניות מתאר שיסתרו תכניות אלה. כמו כן, לא ברור מה יקרה לגבי תכניות שלא יוטמעו ונראה כי יווצר תמריץ לא להטמיען כלל. אני קורא לכם לבחון לעומקו את נוסח תזכיר החוק, אשר עלול ליצור נזקים מעל ומעבר להחלטות שקיבלה ועדת השרים שאישרה את הרפורמה.

 

 

5. פגיעה קשה בשקיפות ויכולת הביקורת הציבורית

 

בנוסף, התזכיר המוצע פוגע ביכולת הציבור וארגוני הסביבה להגיש התנגדויות לתוכניות. בכך משבש החוק המוצע אף יותר את האיזון בין פיתוח לשימור בהרכב של מוסדות התכנון.

כמו כן, כולל התזכיר מגבלות חמורות על הגשת עררים, לרבות איום בהטלת הוצאות על מגישי עררים. דבר הנועד להרתיע את הציבור מלמצות את הזכויות שמקנה לו החוק.

 

 

 

לסיכום

 

בשל כל הנאמר לעיל, אבקש להבהיר כי כל עוד לא תתוקן הצעת החוק באופן מהותי, הנני מתנגד לה מכל וכל.

אבקש להדגיש כי גם אם יתקבל נוסח התזכיר המוצע, הרי שבשל העובדה שהוא חורג במספר סעיפים מהעקרונות שאושרו בועדת השרים שדנה ברפורמה, הרי ששרי הממשלה אינם מחוייבים להחלטת ועדת השרים בנושאים אלה.

 

 

                                                                                         בכבוד רב,

 

                                                                                      ח”כ גלעד ארדן

                                                                                    השר להגנת הסביבה

 

 

 

העתקים:

מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה

מנכ”ל משרד ראש הממשלה

מנכ”ל משרד הפנים

היועצת המשפטית למשרד להגנת הסביבה

ראש אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבהאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

השר להגנת הסביבה קורא לציבור החרדי לדרוש מהנהגתו לא רק הקצאות בנייה לשכונות ויישובים לחרדים אלא, לדרוש כי אלו יהיו ‘יישובים ירוקים’.

אריק זיו ויזר

הגם גלילאו בירוקים?

אריק זיו ויזר

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: יש לייעד את הקרקעות הנמצאות בסמיכות לנחל הקישון כשטחים פתוחים לטובת הציבור

אריק זיו ויזר

השר להגנת הסביבה מינה ועדת מומחים ציבורית לגיבוש תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל

אריק זיו ויזר

השר ארדן עשוי להפסיק פעילותן של אנטנות סלולאריות

אריק זיו ויזר

סוף עידן גרוטאות הרכב/מאת אריק זיו

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן