30.8 C
תל אביב
17 באוגוסט 2022
ליכודניק
הכנסת

הסכם קואליציוני – ליכוד עבודה

הסכם קואליציוני

לכינון הממשלה ה- 32 למדינת ישראל

שנערך ונחתם בתאריך כ”ח אדר תשס”ט 24 במרס 2009

בין-

סיעת “הליכוד” בכנסת ה- 18 (להלן: “הליכוד”)

לבין-

סיעת העבודה בכנסת ה- 18 (להלן:העבודה”)

הואיל ונשיא המדינה הטיל על חבר הכנסת בנימין נתניהו את התפקיד להרכיב ממשלה וזה האחרון הסכים לכך, הכל כהוראת סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה;

והואיל וחבר הכנסת בנימין נתניהו מבקש להרכיב ממשלה שתזכה לאמון הכנסת (להלן: “הממשלה”);

והואיל והצדדים להסכם זה מבקשים לקיים קואליציה יציבה, שתביע אמון ותתמוך בממשלה ובפעילותה, למשך כל תקופת כהונתה של הכנסת ה- 18;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא

המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מתוכנו.
להסכם זה יצורפו, כחלק בלתי נפרד הימנו, המסמכים האלו:
נספח א’ – טיוטת קווי היסוד של מדיניות הממשלה.

נספח ב’ – טיוטת דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת.

הנספחים האמורים יצורפו בנוסחם הסופי עם חתימתם על ידי כל מרכיבי הקואליציה.

לצד הסכם זה יבואו בעתיד הסכמים עם סיעות נוספות בכנסת. הסכמים אלה לא יעמדו בסתירה להוראותיו של הסכם זה.
הסכם זה וכמותו כל ההסכמים עם המצטרפים לקואליציה יפורסמו לציבור בדרך הקבועה בחוק.
הצדדים להסכם זה רואים חשיבות לאומית בהקמת ממשלת אחדות לאומית בעת הזו. ידוע ומוסכם עליהם כי אם תקום ממשלה כזו יידרשו שינויים והתאמות בהסכם זה, לרבות נספחיו ולרבות סוגיית חלוקת התפקידים בין סיעות הקואליציה.
קידום השלום

ישראל תגבש תוכנית להסדר אזורי כולל לשלום ושיתוף פעולה במזרח התיכון.
ישראל מחויבת לכל ההסכמים המדיניים והבינלאומיים שחתמו ממשלות ישראל.
הממשלה תפעל להשיג הסכמי שלום עם כל אחת משכנותיה תוך שמירה על צורכי הביטחון והאינטרסים החיוניים של ישראל.
שר הביטחון מטעם העבודה יהיה שותף באופן מלא בתהליך המדיני ויהיה שותף בכל פורום מצומצם לקבלת הכרעות בתחום המדיני, הביטחוני והכלכלי.
הממשלה תפעל לאכיפת החוק בנושא המאחזים הבלתי חוקיים כמו גם בנושא הבניה הפלסטינאית הבלתי חוקית.

מערכת המשפט וחוקי יסוד

הצדדים רואים במערכת המשפטית נדבך חשוב במשטר הדמוקרטי ובשמירה עליו, והם יפעלו לביצור שלטון החוק, חיזוק עליונות המשפט והנחלת ערכי הדמוקרטיה.
הצדדים מסכימים כי חוקי יסוד חדשים או שינוי בחוקי יסוד הקיימים, יוגשו ויחוקקו אך ורק בהסכמת כל אחת מסיעות הקואליציה שתוקם, למעט התיקונים המפורטים במפורש בהסכם זה. תובא הצעה להצבעה בניגוד לאמור, יצביעו סיעות הקואליציה כנגדה.
הצדדים ישמרו על מעמדה ועצמאותה של מערכת בתי המשפט בכלל ושל בית המשפט העליון בפרט.
הצדדים רואים כאחד מיעדיה המרכזיים של הממשלה את המאבק באלימות ובפשיעה ואת הגברת הביטחון האישי של אזרחי ישראל. להגשמת האמור לעיל, יוקצו משאבים מתאימים.
לא יהיה שינוי בעיקרון הקבוע בסעיף 11(ב) לחוק האזרחות לפיו שלילת אזרחות הינה לפי החלטה של בית משפט בלבד. כל הצעה אחרת בניגוד לאמור לעיל לא תחייב את סיעת העבודה.

כלכלה וחברה

הממשלה תכונן פורום “שולחן עגול” בהשתתפות הממשלה, נציגי המעסיקים וההסתדרות הכללית, אשר ידון בנושאים בתחומי החברה והכלכלה. הממשלה תביא נושאים ושינויים מהותיים בנושאי חברה וכלכלה לדיון בפורום השולחן העגול, בטרם תקבל הממשלה החלטות ותבצע פעולות לקידום נושאים או שינויים כאמור. כל אחד מן הצדדים בפורום השולחן העגול יוכל להעלות נושאים לדיון בפורום. הפורום יכלול וועדת משנה אשר תעסוק בנושאי מדיניות בתחום החיסכון ארוך הטווח. הפורום יפעל להגעה להסכמות ולגיבוש הצעות מוסכמות בנושאים שיובאו לדיון בפניו. פורום השולחן העגול יהיה במעמד של גורם מייעץ לממשלת ישראל בענייני חברה וכלכלה.
ממשלת ישראל תגבש, בתוך 30 יום ממועד כינון הממשלה, בשיתוף עם נציגי המעבידים וההסתדרות הכללית, תוכנית חרום כלכלית, להתמודדות עם המשבר הכלכלי. תוכנית החרום תכלול צעדים מוסכמים להתמודדות המשק הישראלי עם המשבר הכלכלי, לרבות פתרונות למניעת פיטורי עובדים, צמצום הפגיעה בתעסוקה במשק, פתרון בעיית האשראי במשק והנעת הצמיחה במשק.
הממשלה תפעל לצמצום היקפו של חוק ההסדרים במשק, כך שהשימוש במכשיר חקיקתי זה ייעשה באופן ראוי ומידתי, ולמטרות ראויות.
ממשלת ישראל תקצה תקציב לקידום פרויקטים בתחום התשתיות הלאומיות, הן על ידי הקדמת פרויקטים מתוכננים והן על ידי יצירת פרויקטים חדשים, והכל תוך הסרת חסמים ביורוקרטיים, ועל ידי הבטחת ביצוע ויישום מיידי של קידום פרוייקטים אלה, לרבות שימוש בתקנות שעת חרום לעניין זה.
ממשלת ישראל תקצה תקציב להקמת מרכזי מחקר ופיתוח, ככל הניתן בשיתוף מוסדות אקדמיים, כדי לקדם את המחקר בישראל, ומתוך כוונה לייצר מקומות עבודה נוספים לעובדים בתחום ההייטק.
ממשלת ישראל תקצה תקציב שנתי נוסף, בסכום של 100 מיליוני ₪, מעבר לתקציבים הקיימים כיום, למטרות הכשרה והסבה מקצועית של עובדים.
ממשלת ישראל תקצה תקציב שנתי נוסף, בסכום של 200 מיליוני ₪, מעבר לתקציבים הקיימים כיום, לשם סבסוד מעונות יום וצהרונים, לצורך הגדלת שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה.
ממשלת ישראל תקצה, בתקציב שנת 2009, תקציב לקרן סיוע לעמותות חברתיות, בהתאם לקריטריונים שיקבעו, בכדי לסייע להמשך קיומן ופעילותן של העמותות החברתיות, תוך דגש על מניעת פיטורי עובדים המועסקים בהן.
יותקנו התקנות המתאימות כך שבהוראת שעה שתהא בתוקף עד לסוף 2010 תורחב תחולתן של תקנות העדפת רכישת תוצרת הארץ, כך שהן יחולו לא רק על ממשלת ישראל, אלא גם על הרשויות המקומיות, החברות הממשלתיות וגופים הנתמכים מתקציב המדינה, לשם תעדוף רכישת מוצרים תוצרת הארץ המיוצרים במפעלים בפריפריה (אזורי עדיפות לאומית א ו-א+) על ידי גופים אלה.
הממשלה תקצה בבסיס התקציב בשנים 2009-2011 את הסכומים הבאים לטובת הגדלת קצבת הזקנה הבסיסית לזכאים:

שנת 2009 – 150 מלש”ח נוספים (מעבר לסכום המוקצה לנושא זה בהצעת חוק התקציב לשנת 2009).
שנת 2010 – 400 מלש”ח נוספים לסכום שהוקצה לנושא זה בתקציב שנת 2009 .
שנת 2011 – 400 מלש”ח נוספים לסכום שהוקצה לנושא זה בתקציב שנת 2010.

תוארך תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה, כהוראת שעה שתעמוד בתוקפה עד לסוף שנת 2010, כך שיתווספו 30 ימי זכאות נוספים לתקופות הזכאות הקיימות בהתאם לקריטריונים השונים התקפים כיום.
יבוטלו יוזמות החקיקה בנושא הטלת מס בריאות על עקרות הבית והפחתת ההכנסה המרבית לזכאות לגמלת סיעוד, אשר נכללו בחוק ההסדרים למשק.
ממשלת ישראל תפעל להשלמה מהירה של תהליכי החקיקה של החוק להגברת אכיפת חוקי העבודה.
ממשלת ישראל תפעל להשלמה מהירה של תהליכי החקיקה של החוקים להעסקת אזרחים במסגרת המשטרה והשב”ס.
הממשלה תפעל לחתימת הסכם קיבוצי ולביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים לשם הקמת קרן לסיוע לעסקים במצוקה, אשר תתבסס על תרומת חצי יום עבודה של כל העובדים במשק, ועל תרומה בסכומים מקבילים של המעבידים. הממשלה תעביר לקרן, כמעבידה ועל ידי תוספת תקציב, סכום בהיקף של 50% מן הסכום הכולל שיועבר לקרן. הקרן תפעל לשימוש במקורותיה למתן סיוע כלכלי למפעלים שנקלעו למצוקה בשל המצב הכלכלי, תוך מתן דגש למניעת פיטורי עובדים.
ממשלת ישראל תפעיל את תוכנית החל”ת שעקרונותיה סוכמו בין משרד האוצר ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ולהסתדרות הכללית, כאמצעי לצמצום היקף הפיטורים במשק.
הממשלה תפעל לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים לשם הגדלת תקרת דין הקדימה של העובדים בפירוקים, כך שתקרת דין הקדימה לעובד תעמוד על סך של 21,000 ₪, ואת תקרת הפיצוי לעובד מן המוסד לביטוח לאומי במקרה של פירוק, כך שהיא תעמוד על סך של 100,000 ש”ח.
הממשלה תחתום, בסמוך למועד כינון הממשלה, על ההסכם בעניין הקרן למקצועות שוחקים, ותפעל לתחילת פעילות הקרן כבר במהלך שנת התקציב 2009, לרבות ביצוע העברה תקציבית מיידית.
הממשלה תפעל לקידום הפעלתו ויישומו של סעיף שינוי מבנה העסקה במגזר הציבורי, כפי שהוסכם בהסכם הקיבוצי מיום 17.4.08.
ממשלת ישראל תפעל להכללת נושא החינוך הפיננסי למערכת הלימודית, בגילאי התיכון, החל משנת הלימודים תשע”א.
ממשלת ישראל תפעל מייד לאחר כינונה לביצוע תיקון החקיקה הנדרש לשם ביטול תשלום דמי הניהול בקרנות הפנסיה הותיקות, כהוראת שעה למשך 24 חודשים מיום סיום החקיקה. העלות שתיווצר לקרנות הפנסיה כתוצאה משינוי זה, תועבר אל הקרנות כסיוע נוסף מתקציב המדינה.
ממשלת ישראל תנקוט באופן מיידי לאחר כינונה בפעולות הנדרשות לשם שינוי מנגנון ההצמדה של הקצבאות בקרנות הפנסיה הותיקות, כך שהמנגנון שיופעל יהיה זהה למנגנון ההצמדה למדד שנקבע בהצעת החוק המוסכמת לתיקון הוראות חוק שירות המדינה גמלאות.
יוקם צוות משותף, בהשתתפות יו”ר ההסתדרות, אשר ידון ויגבש המלצות בעניין החלת הוראות חוק קבלני כוח אדם, גם על קבלני שירותים, והתאמות נדרשות ככל שישנן כאלה, וזאת בתוך 90 יום מיום כינון הממשלה.
מוסכם כי ממשלת ישראל לא תיזום חקיקה המביאה להפחתה בשכר ובתנאי העסקה במגזר הציבורי המעוגנים בהסכמי עבודה.
מוסכם כי ממשלת ישראל לא תיזום חקיקה המביאה לשינוי בתנאי הפנסיה התקציבית.

הצעת תקציב הביטחון תגובש לאחר התייעצות בין ראש הממשלה ושר הביטחון תוך מודעות לאתגרים העומדים בפני מדינת ישראל ומתוך חתירה להגיע להסכמה .
בסמוך לאחר כינון הממשלה, תוקם ועדה להסדרת מעמד החקלאים בקרקע. הועדה תגיש מסקנותיה תוך ששה חודשים ממועד כינון הממשלה.
תחל עבודתה של ועדת המנכלים לשיקום תשתיות בישוב הותיק, שהוקמה במהלך כהונת הממשלה ה-31. במהלך שנת 2009 יגבש שר החקלאות באמצעות החטיבה להתישבות תוכניות מפורטות שיוגשו לועדת המנכ”לים. כמו כן, יבוצע בשנת 2009 פילוט במספר ישובים. בהתאם לתוכנית שתגובש במשותף על ידי ראש הממשלה ויו”ר העבודה. בשנת 2009 יוקצה סך של 35 מיליון ₪ לביצוע התכנון והפילוט. התקצוב לשנים הבאות ייקבע בהסכמה על ידי ראש הממשלה, יו”ר העבודה ושר האוצר, בסמוך לאחר כינונה של הממשלה.
הממשלה תפעל נמרצות לפתוח תשתיות ומקורות תעסוקה ולקידום תוכניות לשילוב ולאינטגרציה של המיעוטים בישראל, לרבות הקצאת משאבים מתאימים.
הממשלה תציב בקדמת סדר העדיפויות את פתוח הנגב והגליל ותקצה לכך את המשאבים המתאימים. במסגרת זו, הממשלה תפעל בתנופת פתוח בתשתיות, חינוך, תעסוקה ופנאי, לרבות הקמת אוניברסיטה בגליל ופרויקט “עליית צה”ל לנגב”.
הממשלה תפעל לחקיקת חוק השלטון המקומי באופן שיחזק את השלטון המקומי ויסדיר את מערכת היחסים בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי ויקנה לו כלים לביצוע המטלות המוטלות עליו. החקיקה תגובש לאחר התייעצות עם נציגי השלטון המקומי.
לנוכח בקשת העבודה כי החלטות ועדת גבולות לעניין מועצות אזוריות, המשנות גבולות, תובאנה לאישור ועדת השרים לענייני פנים ושירותים, והחלטות ועדת השרים בעניין זה לא ייחשבו על דעת הממשלה, כך שתתאפשר הגשת ערר למליאת הממשלה בנושא זה, יפעל ראש הממשלה בתוך 60 ימים מיום כינון הממשלה מול שר הפנים תוך כוונה להגיע להסכמה בנושא.

קואליציה

שתי הסיעות: הליכוד והעבודה הסכימו בדבר קיום קואליציה עד תום כהונתה של הכנסת ה- 18.
סיעת הליכוד, העבודה ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה, יביעו אמון בממשלה עת תתייצב לפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה (נספח א), על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים ויגבשו רוב יציב לפעילותה.
פעילות הקואליציה בכנסת, דרכי עבודתה וחלוקת התפקידים בה מוסדרים במסמך דרכי עבודת הקואליציה (נספח ב). הסיעות השותפות לקואליציה ינהגו על פי המפורט במסמך האמור ויפעלו לאכיפת משמעת קואליציונית.
סיעת העבודה ושאר הסיעות השותפות לקואליציה, מתחייבות לתמוך ולהצביע בעד בחירתם של המועמדים השונים לתפקידים בממשלה ובכנסת, הן מטעם סיעת הליכוד והן מטעם הסיעות האחרות השותפות לקואליציה, לכלל התפקידים והכהונות השונות, לרבות אלו שאינם מיועדים דווקא לסיעת העבודה על פי הסכם זה .

הממשלה והכנסת

סיעת הליכוד וסיעת העבודה וכמותן הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לפעול במשותף בממשלה ובכנסת לקידום יעדי הממשלה ולהשגתם.
בעת כינון הממשלה יביא ראש הממשלה לפני הכנסת את הרכב ממשלתו כאשר 5 שרים בה מטעם סיעת העבודה, שתפקידיהם מפורטים להלן:
סגן ראש הממשלה ושר הביטחון – יו”ר העבודה יכהן בתפקיד זה.
שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
שר החקלאות.
שר הרווחה והשירותים החברתיים.
שר בלתי תיק (שישא באחריות לתחום המיעוטים).
סיעת העבודה תהיה מיוצגת בועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הבטחוני) על ידי שני שרים.
נציג מטעם סיעת העבודה יכהן כסגן שר במשרד הביטחון ונציג מטעם העבודה יכהן כסגן שר נוסף באחד מהמשרדים שיימסרו לעבודה לפי ההסכם.
חבר כנסת מטעם העבודה יכהן כיו”ר ועדה סטטוטורית ברוטציה כדלקמן: בשליש הראשון לכהונת הכנסת – ראשות ועדת חוץ ובטחון; בשליש השני בראשות הועדה לקליטת עליה; בשליש השלישי בראשות ועדת החינוך. למען הסר ספק, לא תחזיק העבודה בראשות יותר מועדה סטטוטורית אחת בזמן נתון.
ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 22ב’ לחוק יסוד: הממשלה ובסמכותו על פי סעיף 26(3) לחוק יסוד: הממשלה ככל שמדובר בשר או בסגן שר הנמנה עם סיעת העבודה, אלא לאחר התייעצות עם יו”ר העבודה מתוך שאיפה לפעול ככל האפשר בהסכמה.
התבקש ראש הממשלה על ידי יו”ר העבודה להפסיק את כהונתו של שר או של סגן שר הנמנה עם סיעת העבודה ו/או למנות שר או סגן שר במקומו, יפעל ראש הממשלה בהתאם לבקשה זו על פי הסמכות המוקנית לו בחוק יסוד: הממשלה.
במינוי תפקידים בטחוניים בכירים, כגון ראש המוסד וראש השב”כ, יוועץ ראש הממשלה בשר הבטחון.

תקציב, שינויים בשיטת הממשל ומשילות

הצדדים יתמכו בתיקון מיידי של חוק יסוד: משק המדינה, באופן שייקבע בו, שעל מנת להעביר הצעת חוק תקציבית פרטית כהגדרתה בחוק האמור, יידרש רוב של 55 חברי כנסת בכל אחת משלוש הקריאות במקום 50 כקבוע כיום בחוק.
הצדדים יתמכו בתיקוני החקיקה הנדרשים, לרבות תיקונו של סעיף 28 לחוק יסוד: הממשלה, כך שייקבע בחוק היסוד האמור באופן מיידי כי אם הביעה הכנסת אי אמון בממשלה, וחבר הכנסת עליו הוטלה הרכבת הממשלה בהתאם להוראת סעיף 28 לחוק יסוד: הממשלה, לא הצליח להרכיבה או שהציג ממשלה והכנסת דחתה את בקשתה להביע בה אמון, אזי לא תפוזר הכנסת ואילו הממשלה המכהנת תמשיך בכהונתה ולא תיחשב כמתפטרת.
הצדדים יתמכו באופן מיידי בתיקוני החקיקה הדרושים להביא לידי כך שחוק לפיזור הכנסת לפני תום הקדנציה הקבועה בחוק, יעבור רק אם יתמכו בו 65 חברי כנסת בקריאה השלישית.
תוקם ועדה מתמדת לבחינת רפורמות ממשליות שבה תיוצג כל אחת מסיעות הקואליציה. הוועדה תבחן באופן שוטף הצעות לרפורמות בשיטת הממשל, בשיטת הבחירות, בדיני הבחירות, במערכות היחסים בין דרג הפקידות לבין הדרג הנבחר. הוועדה תגבש הצעות נוספות לתיקוני חקיקה כאמור, אך ורק בהסכמת כל הסיעות החברות בקואליציה.
בין השינויים שייבחנו על ידי הועדה האמורה בסעיף 63 לעיל יהיה מעבר לשיטה של תקציב דו-שנתי.
הצדדים מתחייבים לתמוך בחקיקה כהוראת שעה, לפיה יתאפשר לממשלה להעביר את תקציב המדינה בתוך 90 ימים מיום כינון הממשלה וכמו כן תהיה רשאית להעביר תקציב דו-שנתי לשנים 2009-2010 והכל על פי החלטת ראש הממשלה.
הממשלה תגבש הצעת חוק ממשלתית שתאפשר הצבעה של ישראלים השוהים בחו”ל ביום הבחירות, בתנאים ובתבחינים שיוסכמו על דעת הסיעות החברות בקואליציה. הצעת החוק תונח על שולחן הכנסת בתוך שנה מיום כינון הממשלה. נוסח הצעת החוק הממשלתית ייקבע בהסכמת כל סיעות הקואליציה.
הצדדים יפעלו לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים כך שחברי כנסת, המהווים שליש מחברי סיעה קיימת או מונים שבעה חברים לפחות, לפי הנמוך מבין השניים, יהיו רשאים להתפלג מסיעה קיימת.
הצדדים יפעלו ביחד ויתמכו בכנסת בחקיקתו של חוק תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק המדינה.

רפורמה במינהל מקרקעי ישראל
הצדדים יפעלו ביחד לקידום רפורמה במנהל מקרקעי ישראל בהתאם לעקרונות המפורטים בהסכמים הקואליציוניים האחרים, לרבות העברת הבעלות בידי כלל החוכרים בייעודי מגורים ותעסוקה, ובלבד שבכל הנוגע לשינוי בזכויות העובדים ייעשה הדבר בהסכמה עם ההסתדרות.

העם היהודי

ההסדרים המוסכמים בנושאי גיור ופתרון בעיית מנועי החיתון כפי שמופיעים בהסכמים הקואליציוניים האחרים מקובלים על סיעת העבודה.
יישמר הסטאטוס קוו בענייני דת ומדינה.

מפלגות הליכוד והעבודה יפעלו לכינון קואליציה משותפת במוסדות הלאומיים ובסוכנות היהודית לאחר הבחירות למוסדות הלאומיים בעוד כשנה וחצי.
שונות

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מסמכויות ראש הממשלה ו/או שר הבטחון על פי כל דין.

ועל כך באנו על החתום:

___________________ ______________________

הליכוד העבודהאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

ח”כ ציון פיניאן :, מסתבר שמחירי המים הפכו למחיר שמפניה”

אריק זיו ויזר

“אני אצביע נגד דעתה של קדימה ובעד הציונות” הכריז ח”כ שנלר מעל במת הכנסת

אלי חזן

מהשאול ועד כאן – נאומו של יו”ר הכנסת בערב יום העצמאות

אלי חזן

הליכוד בחר פה אחד ברובי ריבלין כמועמד לתפקיד יו”ר הכנסת ה-18

ריבלין: לצאת לקרב בלימה לחיזוק הדמוקרטיה הפרלמנטרית

אריק זיו ויזר

וועדה הכלכלה ממליצה להקים ועדת מומחים בלתי תלויה שתבחן את נתיב התעופה מעל מודיעין”

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן