15.4 C
תל אביב
22 בינואר 2021
ליכודניק
במצודה והמוסדות

הודעה מטעם יו”ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד בבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה- 18

להלן כל החלטות שפורסמו היום

פרסום התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות

לאחר נעילת אתרי ההצבעה בשעה 01:00 בלילה שבתום יום הבחירות המקדימות, פורסמו ברבים התוצאות הראשוניות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-18, כפי שעלו מתוך המחשב. מדובר היה בתוצאות ראשוניות וזמניות בלבד, בכפוף לבדיקה נוספת של התוצאות ולהחלטות בערעורים על התוצאות שיוגשו לועדת הבחירות המרכזית.
מצער הדבר שנמסרה הכרזה על התוצאות מיד לאחר היוודע אותן תוצאות ראשוניות, כאילו מדובר בתוצאות רשמיות וסופיות מטעם ועדת הבחירות המרכזית. ההכרזה על התוצאות היתה צריכה להיות מסויגת בכך שהיא אינה רשמית וסופית וכי ניתנה בכפוף לבדיקה ולהחלטות של ועדת הבחירות שיינתנו בערעורים שיוגשו.
הדברים הללו ראויים לבדיקה ויהיה צורך ליתן דו”ח שבו ייבחנו וההערות שיכללו בו יסייעו למניעת הישנות הדבר בעתיד.

לועדת הבחירות המרכזית הוגשו 9 עתירות על תוצאות הבחירות. ההחלטות בעתירות יפורסמו היום ומחר ולאחר יישומן ברשימת המועמדים ובדיקת התוצאות, לאור תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-18, יתפרסמו התוצאות הרשמיות והסופיות מטעם ועדת הבחירות המרכזית ביום שלישי ה- 16.12.08.

מצורפות כנספח ההחלטות שניתנו בחלק מהערעורים שהוגשו. מזכיר ועדת הבחירות המרכזית מר רפי דואק יעביר את ההחלטות בערעורים לצדדים ויפרסם הודעה זו באתר הליכוד.

ניתן היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו”ר ועדת הבחירות המרכזית
————————————————————————————————————–
אקוניס, אבן צור-

העותרים, מר דוד אבן צור, המועמד שנבחר במחוז חיפה ומר אופיר אקוניס, המועמד שנבחר במחוז תל אביב, בבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה – 18, עתרו לועדת הבחירות המרכזית לשינוי השיבוץ ברשימת המועמדים לכנסת ה- 18 מטעם תנועת הליכוד.
טענות העותרים נסמכות על תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-18 (להלן “התקנון”). על פי טענות אלה נקבע בתקנון כי שיבוץ המועמדים יהיה בכפוף להבטחת ייצוג של מגזרים מסויימים, וביניהם מגזר הנשים, שיועד להבטיח את ייצוגן באם לא תיבחרנה נשים באופן רגיל במקומות גבוהים יותר, כמפורט בסעיפים 16 – 18 לתקנון. במסגרת הבחירות המקדימות שנערכו נבחר מספר רב של נשים, כשהתוצאה היא כי בשל כך התייתר הצורך בהפעלת מנגנון הבטחת הייצוג לנשים בהתאם למנגנון שנקבע בסעיף 16 לתקנון לגבי חלק מהמקומות. לאחר קבלת התוצאות פורסמה רשימה ראשונית של המועמדים, לפיה קודם מיקומם של מועמדים מסויימים מן הרשימה הארצית, שעה שהמועמדים שנבחרו בהתאם למחוזות נותרו במקומם המקורי בלא שינוי. לטענת העותרים נפלה בשל כך טעות בשיבוץ, באשר לא הופעל כהלכה סעיף 27 לתקנון, שהוראותיו יפורטו בהמשך.
כנגד טענות העותרים הושמעו טיעונים מטעם המועמדים משה פייגלין ומיכאל רצון ואהוד יתום, כמי שעלולים להיפגע מקבלת העתירה. לטענתם השיבוץ נעשה כשורה ובהתאם לתקנון שכן לא היתה הצדקה לקדם את נבחרי המחוזות הזכאים וליתן להם שיריון נוסף והקידום שיש לבצעו לפי סעיף 27 לתקנון חל לגבי מועמדי הרשימה הארצית בלבד . זאת בהסתמך על הוראות הסעיפים 12 ו-13 לתקנון.
נטען מטעם המשיבים, כי לא ניתן להגיש ערעור על תוצאות הבחירות בשלב זה, לאחר שפורסמו התוצאות, והיה צורך להגישו קודם לכן.
וכן, כי מאחר וניבחרה אישה שהיא, הגב’ קטי קטרין שטרית, במחוז ירושלים הרי שמתבטל הצורך מהבטחת ייצוג למקום ה- 29.

בראש ובראשונה יש להדגיש כי רשימת התוצאות כפי שהושמעה בלילה של יום רביעי, מיד לאחר סיום הליך הבחירות, לא היתה בבחינת פרסום רשמי של התוצאות ורשימה סופית ולא היה בהשמעתה משום פרסום סופי מטעם ועדת הבחירות. הועדה מוסמכת לשמוע ערעורים על התוצאות כאמור בסעיף 74 לחוקה ולהורות על שינוי בתוצאות הבחירות לאחר שאיפשרה למי שעלול להיפגע מהחלטתה, להביא בפניה את דברו, כפי שאכן נעשה במקרה דנן.

לאחר שקילת טיעוני הצדדים ובאי כוחם, הגיעה הועדה פה אחד למסקנה שלפיה דין העתירה להתקבל. יש להדגיש בפתח הדברים כי ההחלטה אינה נשענת על אנשים מסויימים ואינה מכוונת לגופם של אנשים אלה או אחרים, אלא אך ורק על יישום עקרונות התקנון לגבי תוצאות הבחירות.

סעיפים 12 ו-13 לתקנון דנים במיקום המועמדים ברשימת הליכוד לכנסת, כאשר סעיף 12 קובע כי החל במקום ה-2 ברשימה ועד המקום ה-21 כולל, ישובצו נבחרי הרשימה הארצית, וסעיף 13 קובע כי החל במקום ה-22 ברשימה ועד למקום ה-37 כולל ישובצו נבחרי המחוזות על פי סדר הופעתם ברשימה. בשני הסעיפים הללו הודגש כי קביעות אלה הן “בכפוף להבטחת היצוג למגזר הנשים, שנקבע בסעיף 16 לתקנון ובכפוף למגזר העולים החדשים, כפי שנקבע בסעיף 23 לתקנון.
מאחר ולפי תוצאות הבחירות הוברר כי בוטל הצורך בהבטחת ייצוג למגזר הנשים, יש להחיל על התוצאות את הוראות סעיף 27 לתקנון הדנות הנסיבות אלה.
סעיף 27 לתקנון קובע בהאי לישנא:
“יישום הבטחת ייצוג דוחק לאחור בהתאמה את המועמדים ממקומותיהם. בוטל הצורך בהבטחת ייצוג למגזר, לפי תקנון זה, תקודם הרשימה כולה בהתאמה, ללא שינוי פנימי אחר, בגין הביטול”.
הפעלת הוראת סעיף 27 הנ”ל בנסיבות אלה של ביטול הצורך בהבטחת הייצוג לנשים, מביאה למסקנה כי יש לקבל את העתירה. במקום 20 ברשימת המועמדים הובטח ייצוג למגזר הנשים מכח סעיף 16 לתקנון. מאחר ועל פי התוצאות נבחרו נשים מכח עצמן בלא צורך להיעזר בהבטחת הייצוג, יש לקדם את “הרשימה כולה בהתאמה, ללא שינוי פנימי אחר בגין הביטול”. קידומו של מועמד מהרשימה הארצית למקום זה יש בו משום התעלמות מהוראות סעיף 27. לפי הוראות אלה יש לקדם את המועמד שהגיע למקום ה-21 , שבו הובטח ייצוג למגזר העולים החדשים, למקום זה. לאחר מכן יש לקדם את המקומות ששוריינו למחוזות. אשר לטענת המשיבים בעניין העובדה, כי נבחרה אישה נוספת, קטי קתרין שטרית המבטלת את הצורך בהבטחת ייצוג, יודגש כי מהנימוק שהובא לעיל טענה זו נדחית במהותה, כי הרי קבלתה תייתר את סע’ 27 לתקנון. כמו כן, יודגש כי הגב’ קטי קתרין שטרית נבחרה ברשימת המחוזות, וככזו אין היא נחשבת כמועמדת במשבצת של מגזר הנשים. בעניין זה, קיימת גם פסיקה של בית הדין של הליכוד הקובעת כי מועמד המשתייך למגזר מסוים או מחוז אינו יכול להשתייך לשתי משבצות או שני מגזרים, כלומר מאחר והגב’ נבחרה ברשימת המחוזות, אין היא נחשבת כמועמדת אשה לצורך מגזר הנשים. יש לציין, דרך אגב, כי הנבחר שהגיע למקום 21, מר אלקין, קיבל כ-7,000 קולות יותר מהנבחר ששובץ למקום 20 ברשימה הארצית, מר פייגלין. המשך הפעלת הקידום לפי סעיף 27 מביא לקידומם של נבחרי המחוזות ברשימה ורק לאחריהם יש לקבוע את מיקומו של המועמד הבא ברשימה הארצית.

לפיכך העתירה מתקבלת בזאת ושיבוץ הנבחרים יתוקן בהתאם.
ניתן היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו”ר ועדת הבחירות המרכזית

————————————————————————————————————–
סמיר קאידבה – איוב קרא

העותר, מר סמיר קאידבה, עתר לועדת הבחירות המרכזית לשינוי השיבוץ ברשימת המועמדים לכנסת ה- 18 מטעם תנועת הליכוד.

לטענת העותר היה מקום לקדם אותו ברשימה מכח הבטחת הייצוג למגזר הלא יהודי, בהיותו מועמד חדש אשר קיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין כל המועמדים החדשים במגזר הלא יהודי. לפי התקנון המקום ה-26 ברשימה שמור למתמודדים חדשים בלבד.

היה מקום לקבלת העתירה אם התנאי המגביל הכלול בסיפא של סעיף 21 לתקנון, לפיו “מי שכיהן כשר, סגן שר או כחבר כנסת” בעבר לא יהיה זכאי ליהנות מהבטחת ייצוג, היה בתוקף. זאת על שום שהנבחר מר איוב קרא, שמקומו ברשימה הגיע ל-25, כיהן בעבר כסגן שר. דא עקא שמר קרא פנה בעתירה לבית-הדין העליון של התנועה בעתירה להצהיר על בטלות הסיפא לסעיף 21 הנ”ל. בית-הדין קבע בהחלטתו מיום 23.11.08 (בתיק עת/1015/08) כי ועדת החוקה תדון בנושא העתירה והחלטתה תובא לאישור המרכז. ועדת החוקה אימצה את טענות העותר ואישרה שוב את סעיף ההגבלה, אך החלטתה לא אושרה ע”י המרכז, אשר דן בסוגיה זו ביום 3.12.08 והצביע נגד ההצעה, כך שסעיף ההגבלה נמחק מתקנון הבחירות.

הוגשה עתירה בעניין זה, לבית-הדין העליון של התנועה בעתירה לביטול החלטת המרכז לגבי סעיף ההגבלה. משנדחתה עתירתם פנו בעתירה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בה נטען כי החלטת המרכז בענין ביטול הסיפא לסעיף 21 הנ”ל אינה חוקית.
בפסק-דינו מיום 8.12.08 (בתיק עתמ 3070/08) קבע הנשיא אורי גורן כי ברור שהעותרים נפגעו משינוי התקנון, שכן אם התקנון החדש מאפשר למר קרא להיבחר במגזר הלא יהודי ולזכות בהבטחת ייצוג, ומדובר בדמות ציבורית מוכרת, יפחתו סיכוייהם להיבחר במשבצת המיועדת למגזר זה. עם זאת השאלה היחידה שניצבה בפני בית-המשפט היתה אם שינוי התקנון נעשה באופן חוקי אם לאו, ולא אם מדובר בתיקון טוב או צודק. זאת על שום שהמפלגה “סוברנית להחליט מה הם הכללים שעל פיהם היא פועלת וכל עוד הכללים הם חוקיים, אין בית-המשפט שם את שיקול דעתו במקום שיקול הדעת של הגורמים במוסדות של המפלגה, במיוחד כשהתיקון החדש אושר בפורום הרחב של הועידה”.
לפיכך נדחתה עתירת העותרים.

העותר טען בעתירתו כי חרף ההחלטות ופסק-הדין האמורים, יש מקום לקבלת העתירה משום שהנושא כבר נדון בעבר לפני הבחירות לכנסת ה-17 ובית-הדין העליון של התנועה שישב בהרכב מורחב החליט לדחות את עתירת מר קרא לגבי ביטול סעיף ההגבלה. פסק זה לא הובא בפני בית-הדין בעתירה הנוכחית ולכן יש להתעלם מכל ההליכים האמורים.

בועדת הבחירות המרכזית נתגלעו חילוקי דיעות בענין זה. בהתאם לסעיף 66 לחוקה בהיעדר הצבעה פה אחד תהא עמדת השופט בדימוס, יו”ר הועדה , להחלטת הועדה.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים, המסקנה היא כי דין העתירה להידחות. גם אם היו בעבר החלטות שונות בסוגיה זו, הרי משעמד הענין עתה לבחינה בפני בית-הדין העליון של התנועה ומרכז התנועה, שלו הסמכות בכל הנוגע לשינוי התקנון, קבע באורח נחרץ את עמדתו וביטל את סעיף ההגבלה, אין הצדקה להחיות סעיף זה. כפי שציין בית-המשפט המחוזי בפסק-דינו, כך גם ועדת הבחירות המרכזית אינה דנה בשאלה אם תוצאה זו צודקת אם לאו, אלא עליה לבחון את חוקיות ההליכים ובנסיבות האמורות ננקטו ההליכים החוקיים הדרושים.

לפיכך העתירה נדחית בזאת.

היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו”ר ועדת הבחירות המרכזית

—————————————————————————————————-
סאבו סקר

העותר, אשר התמודד במגזר הלא יהודי בבחירות המקדימות לכנסת ה-18, קובל בעתירתו על כך שיום הבחירות המקדימות נקבע לתאריך 8.12.08, מועד שבו חל חג הקורבן. דבר זה פגע, לדבריו, באפשרות של רבים מבני ה המיעוטים לממש את זכותם לבחור.
העותר צירף לעתירתו מכתבים של חברי הליכוד המוחים על הקשיים שנגרמו להם בשל המועד שנקבע ואשר מנעו מחלק מהם להצביע.

בהופיעו בפני ועדת הבחירות המרכזית ציין העותר, בהגינותו הרבה, כי בנסיבות שאירעו אין הוא עותר לביטול הבחירות המקדימות, אלא הוא מבקש להביע מחאתו על דרך קביעת המועד ומבקש שהכסף, ששילם בעת הגשת מועמדותו, יוחזר לו.

אין ספק שיש ממש בטרוניה שהועלתה בפי חברי המגזר הלא יהודי. קביעת המועד של הבחירות המקדימות שנעשתה בלא בדיקה באם לא חל חג של המגזר הלא יהודי באותו יום, היתה בה רשלנות שיש למחות ולהתריע עליה, כדי למנוע הישנותם של מקרים שכאלה בעתיד.

יש לציין כי במסגרת המאמצים לתיקון העוול שנגרם, החליטה ועדת הבחירות להאריך את שעת סגירת אתרי ההצבעה עד לשעה 23:00 כשהמטרה היא לאפשר לבוחרי המגזר הלא יהודי לממש את זכות ההצבעה. בערב יום הבחירות אף הוארך המועד עד לשעה 01:00 בלילה והדבר איפשר גם לבוחרים אלה להגיע לאזורי ההצבעה.
הוגשה בענין זה עתירה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב, אך העתירה נמשכה ע”י העותרים בהמלצת בית-המשפט.

התוצאה היא כי אין דרישה ואף אין מקום להורות על ביטול הבחירות המקדימות, אך תנועת הליכוד חייבת להביע התנצלותה בפני בוחרי המגזר הלא יהודי על עוגמת הנפש שנגרמה להם, תוך הבטחה כי הדבר לא יישנה בעתיד.

לאור האמור החלטנו פה אחד כי יש מקום לפחות לפצוי מסויים לעותר בכך שתיענה בקשתו להחזרת הכסף ששילם ואנו מורים על החזרת התשלום לעותר.

היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו”ר ועדת הבחירות המרכזית

——————————————————————————————————
מירי רגב וקרן ברק

העותרות, מירי רגב וקרן ברק, שהתמודדו בבחירות המקדימות במגזר הנשים, עתרו לועדת הבחירות המרכזית לשינוי השיבוץ ברשימת המועמדים לכנסת ה- 18 מטעם תנועת הליכוד.

טענות העותרות נסמכות על תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת ה-18 (להלן “התקנון”). בקשתן היא שהמבקשת 1, מירי רגב, תשובץ במקום ה-29 , והמבקשת 2, קרן ברק, במקום ה-34.
העתירה נסמכת על כך שהתקנון ביקש להבטיח את בחירתן של 5 נשים לפחות עד המקום ה-34 ברשימה וכן להבטיח את בחירתן של לפחות 3 נשים שלא כיהנו בעבר כשר, כסגן שר או כחבר כנסת, וזאת עד למקום ה-34 ברשימה. מאחר ועד למקום ה-20 נבחרה רק אשה אחת שהינה בבחינת “פנים חדשות”, קרי שלא כיהנה בעבר באחד מהתפקידים האמורים, היא גב’ ציפי חוטובלי, אזי לפי הוראות הסעיפים 18 ו-19 לתקנון צריכות להיכלל שתי נשים נוספות במקומות ה-29 וה-34 במסגרת הבטחת היצוג לנשים.

לאחר עיון בטיעוני העותרות מזה והטיעונים מטעם הנבחר מר אהוד יתום ומר מיכאל רצון מזה, כמי שעלולים להיפגע מההחלטה בענין זה, המסקנה אליה הגיעה הועדה פה אחד היא כי יש לקבל את העתירה.

לפי סעיף 18ד’ לתקנון, במקרה שלא נבחרה מועמדת רביעית עד למקום ה-29 ברשימה, יש לקדם את המועמדת הבאה מבין המועמדות למקום ה-29 ברשימה, בתנאי שלא כיהנה בעבר באחד מהתפקידים האמורים. כמו כן נקבע בסעיף 18ה’ לתקנון כי אם לא נבחרה מועמדת חמישית עד למקום ה-34 ברשימה, תקודם המועמדת הבאה מבין המועמדות למקום ה-34, בכפוף לתנאי המגביל האמור.
עוד קובע סעיף 19 לתקנון כי מועמדת שנבחרה לאחד המקומות עד המקום ה-20 ברשימה הארצית כולל, לאחר שכיהנה בעבר כשר, כסגן שר, או כחבר כנסת, אין בחירתה גורעת מהבטחת הייצוג, כאמור בסעיף 18ג’, ד, ה’ ו-ו’.
במקרה זה נבחרו עד למקום ה-29, 4 נשים, כאשר 3 מהן, ד”ר לאה נס, גב’ לימור לבנת וגב’ גילה גמליאל, כיהנו בעבר באחד מהתפקידים שצויינו ורק אשה אחת שנבחרה, גב’ ציפי חוטובלי, לא כיהנה בעבר באחד מאותם תפקידים.
אשר לטענת המשיבים בעניין העובדה, כי נבחרה אישה נוספת, קטי קתרין שטרית המבטלת את הצורך בהבטחת ייצוג, יודגש כי הגב’ קטי קתרין שטרית נבחרה ברשימת המחוזות, וככזו אין היא נחשבת כמועמדת במשבצת של מגזר הנשים. אין כל הגיון לקבל את טענת המשיבים בעניין זה מאחר ולכל מועמד יש זכות בחירה באיזה משבצת הוא בוחר להכלל, וקבלת גישת המשיבים תייתר את משמעות בחירת המועמדים.
לפיכך יש להיעתר לבקשת המבקשות ולקדמן למקומות ה- 29 (מירי רגב) ו-34 (קרן ברק), וזאת בכפוף לשיבוצים שייקבעו לאחר ההחלטות שיינתו בכל העתירות שהוגשו לועדה.

ניתן היום: 14.12.08

——————————–
יהושע גרוס, שופט (בדימוס)
יו”ר ועדת הבחירות המרכזיתאתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

עתירה לקיום דיון על ההקפאה

אריק זיו ויזר

ליכוד או תכלס,מה יאמרו עכשיו ישראל כ”ץ ונתניהו?/מאת אריק זיו

אריק זיו ויזר

סוף סוף נחת לנתניהו, המרכז אמר כן להצעתו.

אריק זיו ויזר

רשימת המועמדים בסניף ת”א יד אליהו

אריק זיו ויזר

איוב קרא מתמודד לוועדת החוקה

אלי חזן

נתניהו : “לכו להצביע – עתיד המפלגה בידיכם”

אריק זיו ויזר
דילוג לתוכן