24.9 C
תל אביב
26 ביוני 2022
ליכודניק
במצודה והמוסדות

ביום חמישי דיון בעתירה לקיום ועידה בפברואר

גולדרייך אבי בעתירה נגד נתניהובאין הסכמה הכרעה תיפול בבית הדין, או בבית המשפט ,גולדרייך אבי אשר הבין כי נחרצה דרכם של הנהגת הליכוד לא לקיים ועידה בפברואר,הגיש עתירה לבית הדין, וכך החל המסע המשפטי עד עד שיוכרע מועד הועידה.
יש לזכור הועידה הקודמת הייתה ב2002 ,בחוקת הליכוד מחויבים לבצע בחירות לועידה כל ארבע שנים, נתניהו מעדיף בעוד שנתיים וזאת העתירה שהוגשה והתשובה לעתירה.

בבית הדין של תנועת הליכוד

בענין: גולדרייך אבי ת.ז. 52330545
ע”י ב”כ עוה”ד רקפת קופרמן ו/או יצחק קריטנשטיין
רח’ המלאכה 8, בנין דן אביב, ת.ד. 8076, נתניה
טל: 09-8855777 פקס: 09-8855445
העותר

– נ ג ד –

1. מר בנימין נתניהו – כב’ ראש הממשלה ויו”ר הליכוד
2. מר משה כחלון – כב’ השר ויו”ר מרכז הליכוד
3. תנועת הליכוד
המשיבים

כתב עתירה

בית הדין הנכבד מתבקש להצהיר ולחייב את המשיבים כדלקמן:

א. להצהיר כי הבחירות לועידת הליכוד תתקיימנה על פי הוראות סעיפים 53 ו-54 לחוקת הליכוד.

ב. להורות ולחייב המשיבים לפעול לקביעת הנהלים ולוחות הזמנים, ולעשות כל הנדרש לקיום תקין של הבחירות לועידה, בדרך ובמועדים הקבועים בחוקת הליכוד.

ג. להורות ולחייב המשיבים לכנס את מרכז התנועה על פי סעיף 82 לחוקת הליכוד, בין היתר, לצורך החלטה על תאריך הבחירות לועידה ובחירת ועדת הבחירות המרכזית בהתאם לסעיפים 54 ו-64 לחוקה.

ד. להורות ולחייב המשיבים לפרסם את תקנון הבחירות לועידה ואת לוחות הזמנים.

אלה נימוקי הבקשה:

העובדות

1. העותר הינו חבר בתנועת הליכוד משנת 1992.
העותר חפץ להתמודד בבחירות לועידת הליכוד (הרביעית), שעל פי חוקת הליכוד, יש לקיימן בתוך שנה לאחר הבחירות לכנסת, דהיינו – עד ולא יאוחר מתאריך 10.2.2010.

2. בחודש אוגוסט 2009, פנה העותר בכתב למשיב מס’ 3, בבקשה שיפעיל סמכותו כיו”ר מרכז הליכוד, לקביעת סדר יום, מועדים ונהלים לקראת הבחירות לועידה.
העותר לא קיבל כל מענה לפנייתו.

3. בחודש ספטמבר 2009, פנה העותר במכתב נוסף למשיב מס’ 3, בבקשה דומה לזו קודמתה, בנושא הפעלת סמכות והיערכות לקראת קיומן התקין של הבחירות לועידה על פי חוקת הליכוד.
גם מכתב זה לא זכה למענה ולא להתייחסות כלשהי.

העתק מכתב זה שוגר למשיב מס’ 1, לכב’ השר מר ישראל כץ, שמכהן כיו”ר מזכירות המשיבה מס’ 3 ולמר גדי אריאלי, שמכהן כמנכ”ל המשיבה מס’ 3.
העתק המכתב במלואו פורסם גם באתר האינטרנט ‘ליכודניק’ www.likudnik.co.il ביום 8.9.2009.
מצ”ב העתק המכתב כחלק בלתי נפרד מהעתירה.

4. המשיבים התעלמו ממכתבי העותר ובהתנהגותם נתנו ביטוי להתחמקות ולחוסר תום הלב מצידם.

5. בשלב זה הבין העותר כי כלה ונחרצה עם המשיבים לא להיערך לקראת הבחירות לועידה ולמעשה למנוע קיומן, בניגוד למתחייב על פי חוקת הליכוד.

6. מכאן נאלץ העותר לפנות להתערבות בית הדין הנכבד, שיחייב את המשיבים לפעול על פי חוקת הליכוד לקראת הבחירות לועידה.

המסגרת המשפטית

7. חוקת הליכוד קובעת כדלקמן:

סעיף 50: “הועידה, ובין ועידה לועידה – המרכז, הם המוסד העליון של התנועה, והם רשאים להחליט בכל ענייני התנועה.”

סעיף 51: “צירי ועידת התנועה יהיו לחברי מרכז התנועה בין ועידה נבחרת אחת לבין הבאה אחריה.”

סעיף 53 (א): “הבחירות לועידה תתקיימנה אחת לארבע שנים מעת נעילתה.
לא תתקיימנה בחירות לועידה תוך תקופה של שנה לפני בחירות לכנסת או לרשויות המקומיות, אלא אם החליט מרכז התנועה אחרת.”

סעיף 53 (ב): “בחירות לועידה שנדחו כאמור תתקיימנה בתוך שנה לאחר הבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות, לפי העניין.”

סעיף 54: “מרכז התנועה יחליט על תאריך הבחירות לועידה ועל מועד פתיחת
הועידה, בכפוף להוראות חוקה זו.”

סעיף 64 (א) “מרכז הליכוד יבחר, במועד קביעת תאריך הבחירות לועידה ולמועצות הסניפים, בועדת בחירות מרכזית ויעמיד בראשה שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי…”

סעיף 78: “המרכז מחליט בכל ענייני התנועה בין ועידה לועידה, במידה שהסמכות אינה שמורה בחוקה זו למוסד אחר.”

סעיף 82: “סדר היום ומועד הכינוס של ישיבת המרכז, למעט ישיבה שתזומן לפי סעיף 84. (א) יתואמו בין יו”ר מרכז לבין יו”ר התנועה. במקרה של
חילוקי דעות תכריע עמדת יו”ר התנועה.”

סעיף 83: “זימונה ואירגונה של ישיבת המרכז ייעשו בידי אגף הארגון של
התנועה.”

מהמקובץ עולה;

כי על על המשיבים לקבוע את סדר היום ומועד כינוס ישיבת המרכז (סעיפים 82 ו-83 לחוקה) כדי שהמרכז יחליט על תאריך הבחירות לועידה, וקביעתו היא בכפוף לכך שתאריך הבחירות לא יאוחר מיום 10.2.2010 (סעיפים 53 ו-54 לחוקה).

במועד ישיבת המרכז כאמור, יבחר המרכז את ועדת הבחירות המרכזית (סעיף 64(א)).

*הבחירות האחרונות לכנסת התקיימו ביום 10.2.2009.
*חלפו יותר משבע שנים מאז הבחירות האחרונות לועידה.

טענות העותר

8. המשיבים אינם מפעילים את סמכותם על פי החוקה ובכך הם מונעים את קיומן של הבחירות לועידה – היא המוסד העליון של התנועה.

9. המשיבים פועלים, במעשה ו/או במחדל, בניגוד להוראות חוקת הליכוד, באשר לחובת קיום הבחירות לועידה ותפקודה.

10. היערכות לקראת הבחירות לועידה, מחייבת כינוס מרכז הליכוד, קביעת תקנון הבחירות, נהלים, לוח זמנים, פירסומם כנדרש, בחירת ועדת בחירות מרכזית, היערכות לבחירות למועצות הסניפים ועמידה בכל הכללים וההוראות המתחייבים על פי החוקה.

11. ברור כי לצורך קיומן התקין של הבחירות וכל הכרוך בהן ועמידה בנהלים ובלוח זמנים, המתחייבים על פי הוראות החוקה, יש צורך ממשי להתחיל במלאכה. מאחר והחוקה מחייבת קיום הבחירות לועידה לא יאוחר מיום 10.2.2010, הרי שהזמן דוחק ויש להיערך באופן מתאים וכאמור.

12. העותר יטען כי המשיבים נותנים יד למהלך פסול, הגורם לכך שלא ניתן יהיה לקיים את הבחירות לועידה במועד החוקי כמתחייב על פי הוראות החוקה. מהלך זה משמעותו זלזול והבעת אי אמון בתנועה ובחבריה ותוצאתו בלתי חוקית ורבת נזק לליכוד.

13. העותר יטען כי עתירתו אינה מוקדמת בהתייחס למועד הסופי לקיומן של הבחירות לועידה (10.2.2010), וזאת לנוכח הזמן הדרוש לקראת הבחירות לועידה וכל הכרוך בהן ועל מנת לקיימן, באופן תקין וחוקי כמתחייב מהוראות החוקה.

14. לבית הדין הנכבד הסמכות לדון בעתירה זו בהתאם לסעיפים 119 ו-125 לחוקת הליכוד.

סוף דבר

15. ניתן לסכם ולומר כי התנהגות המשיבים בסירובם לקבוע סדר יום, נהלים ולוח זמנים, לקראת הבחירות לועידה, כמפורט בעתירה זו, הינה חריגה מסמכות ומנוגדת לחוקת הליכוד, לעקרון הדמוקרטי ולשכל הישר.

16. דעת לנבון נקל, כי אם המשיבים לא יקבעו נהלים ולוחות זמנים לקראת הבחירות לועידה, הרי שהבחירות לועידה לא תתקיימנה. התוצאה הבלתי נמנעת ממצב זה היא הפרה בוטה של הוראות החוקה ופגיעה קשה במוסד העליון בפרט ובתנועת הליכוד בכלל.

17. חוסר תום הלב מצד המשיבים וסירובם להשיב לעותר על פניותיו אליהם, בסוגיה כל כך עקרונית, חוקתית ועליונה – לא נועדו אלא לגרום לסחבת, לחוסר וודאות, לאי יציבות, להקשות על העותר ולדחוק רגליו.

18. אדרבא, אם סבורים המשיבים כי מעשיהם נועדו להיטיב עם התנועה, יואילו נא לנמק את מהלכיהם ולהסביר איך בכוונתם לפעול על מנת לקיים את הבחירות לועידה בהתאם להוראות החוקה ובכפוף לזמן הקצר שנותר.

19. חברי התנועה המתינו יותר משבע שנים למימוש זכותם לבחור ולהיבחר לועידה.

20. מיותר לציין כי נשמת אפה של כל מפלגה דמוקרטית, היא הזכות לבחור ולהיבחר, כל שכן כשמדובר במוסד העליון של התנועה – הועידה.
המשיבים מבקשים למחות זכות חוקתית ודמוקרטית זו, בהיסח הדעת ובקלות ראש, תוך התעלמות מכל הנזקים העלולים להיגרם לתנועה לרבות הביקורת הציבורית והשלכותיה.

21. לאור כל האמור לעיל מתבקש בית הדין הנכבד להיעתר לעתירה.

_______________
רקפת קופרמן, עו”ד
ב”כ העותראתר "ליכודניק" הינו אתר לסיקור פוליטי. האתר עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמןלפנות להנהלת האתר

אולי גם זה יעניין אותך

רשימת המועמדים בסניף ראשון לציון

אריק זיו ויזר

נתניהו הסתכל לגדי בלבן של העיניים

לשכת נתניהו אדונים ומשרתים/מאת:אריק זיו

אריק זיו ויזר

מוקירים את פרופסור אריה נאור

אלי חזן

רשימת המועמדים בסניף עכו

אריק זיו ויזר

ועכשיו : גם המנכ”ל בעסק

אלי חזן
דילוג לתוכן